Pháp luật

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra nhằm ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực

Thứ Sáu, 16/07/2021

Công tác thanh tra luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đổi mới cả về nội dung và hình thức. Thông qua hiệu quả công tác thanh tra đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước của các đối tượng được thanh tra; đồng thời, tăng cường pháp chế, phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Cán bộ thanh tra huyện Lập Thạch trao đổi nghiệp vụ trong quá trình xác minh, xử lý hồ sơ các vụ việc liên quan đến khiếu nại, tố cáo.

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm sai phạm

Ngay từ đầu năm, Thanh tra tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, tập trung vào công tác quản lý nhà nước, quản lý KT-XH và các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, tham nhũng, tiêu cực mà dư luận có nhiều ý kiến bức xúc như quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư XDCB, tài chính, ngân sách...

Thanh tra tỉnh và thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố đã trực tiếp tham mưu cho cấp ủy và thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp ban hành các kế hoạch chỉ đạo, lãnh đạo đối với công tác thanh tra. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo đúng thẩm quyền...

Thanh tra các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản, quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Ngân sách, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo…

Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp nhằm phát hiện và xử lý nghiêm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, chuyển cho cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng.

Thanh tra tỉnh kịp thời ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các cấp, ngành và các cơ quan thanh tra tăng cường các biện pháp đôn đốc, xử lý thu hồi tiền, tài sản, đất đai được phát hiện qua công tác thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm...

6 tháng đầu năm 2021, thanh tra các cấp trong tỉnh đã triển khai gần 40 cuộc thanh tra, kiểm tra tại hơn 130 đơn vị; ban hành 44 kết luận thanh tra. Qua thanh tra, phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 3,7 tỷ đồng và hơn 4.600m2 đất; đã kiến nghị thu hồi trên 1 tỷ đồng và kiến nghị khác hơn 2,6 tỷ đồng.

Các cơ quan thanh tra chuyên ngành đã triển khai hơn 200 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với hơn 880 tổ chức và cá nhân; tổng số tiền vi phạm được phát hiện là trên 7,9 tỷ đồng; đã kiến nghị thu hồi trên 3,2 tỷ đồng và kiến nghị khác hơn 3 tỷ đồng.

Qua công tác thanh tra, thanh tra các cấp đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có sai phạm; đồng thời đề xuất, kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khắc phục những bất cập, hạn chế trong thể chế, chính sách hiện hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực...

Nắm bắt thông tin qua tiếp dân và giải quyết đơn thư

Cùng với đẩy mạnh công tác thanh tra, Thanh tra tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư KNTC của công dân theo đúng quy định.

Thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm việc tiếp dân và giải quyết KNTC của công dân, trong đó, chú trọng phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác này; chủ động nắm bắt diễn biến các vụ việc để xử lý, giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng về khiếu kiện đông người...

Theo số liệu thống kê của Thanh tra tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp gần 1.500 lượt công dân, giảm hơn 100 lượt (9,3%) so với cùng kỳ năm 2020.

Toàn tỉnh nhận được 978 lượt đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân, giảm 111 lượt (10,1%) so với cùng kỳ; trong đó, có 680 đơn (680 vụ, việc) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Đến nay, các cơ quan liên quan đã xem xét, giải quyết được 468/680 vụ việc, đạt 69%...

Chánh Thanh tra tỉnh Lưu Văn Dũng cho biết: Thời gian tới, Thanh tra tỉnh tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ nhằm triển khai thực hiện tốt các quy định của pháp luật về hoạt động thanh tra; chú trọng tăng cường thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc sở và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Trong đó, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn có nhiều vụ việc KNTC phức tạp, tồn đọng kéo dài... Chú trọng thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các huyện, thành phố trong công tác quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư XDCB; mua sắm tài sản công; khai thác tài nguyên khoáng sản...

Tăng cường thanh tra chuyên đề, thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; chú trọng việc điều phối hoạt động của Thanh tra tỉnh và thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố trong phạm vi quản lý, tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, đảm bảo tính chính xác, khách quan, đúng pháp luật; qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra nhằm ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực.

Bài, ảnh: Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: