Pháp luật

Đề xuất định mức biên chế công chức ngành thông tin và truyền thông

Thứ Hai, 14/06/2021

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành TT&TT và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành.

 

Dự thảo đề xuất định mức biên chế công chức của cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ TT&TT như sau: Các Cục, Vụ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành TT&TT phải đảm bảo biên chế tối thiểu theo tiêu chí thành lập quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cụ thể:

Vụ phải đảm bảo tối thiểu 15 biên chế công chức. Trường hợp vụ có nhiều mảng công tác và khối lượng công việc yêu cầu phải thành lập phòng trong vụ thì phải đảm bảo tối thiểu 30 biên chế công chức.

Cục phải đảm bảo tối thiểu 30 biên chế công chức.

Dự thảo cũng nêu rõ về định mức biên chế công chức trong các cơ quan chuyên môn về TT&TT cấp tỉnh. Theo đó, biên chế công chức tối thiểu trong cơ quan chuyên môn về Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực trung ương là 30 biên chế.

Cơ quan chuyên môn về TT&TT thuộc thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có biên chế công chức tối thiểu là 65 biên chế công chức.

Theo dự thảo, biên chế công chức chuyên ngành TT&TT tối thiểu trong cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện là 2 biên chế.

Cơ quan chuyên môn về TT&TT thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có biên chế công chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông tối thiểu là 4 biên chế.

Trên cơ sở định mức biên chế quy định nêu trên, cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành TT&TT căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và thực tế sử dụng biên chế để đề xuất cấp có thẩm quyền giao biên chế công chức hàng năm phù hợp với nhiệm vụ được giao.

Mai Anh (Theo Chinhphu.vn ngày 11/6/2021)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: