Pháp luật

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Thứ Hai, 23/11/2020

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 175/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cán bộ công nhân viên về hoạt động giám định.

Cán bộ, nhân viên Phòng Hành chính Tư pháp (Sở Tư pháp) rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến giám định tư pháp. Ảnh: Trường Khanh

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, địa phương phổ biến, quán triệt nội dung và thi hành Luật sửa đổi, bổ sung bằng hình thức phát hành tờ gấp, sách mỏng và đăng tải lên Cổng/Trang thông tin điện tử của các đơn vị.

Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến giám định tư pháp. Đề xuất sửa đổi bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với luật sửa đổi, bổ sung, trình UBND tỉnh ban hành.

Củng cố phát triển đội ngũ cá nhân, tổ chức giám định tư pháp theo hướng gắn với nhu cầu giám định thực tế của hoạt động tố tụng. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ giám định và kiến thức pháp lý cần thiết cho đội ngũ giám định viên tư pháp.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra tình hình tổ chức, hoạt động, quản lý giám định tư pháp ở địa phương. Qua đó, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật về giám định tư pháp, nâng cao hiểu biết và tiếp cận của nhân dân đối với hoạt động giám định tư pháp.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các tổ chức, đơn vị có liên quan trong phạm vi, chức năng, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức lãng phí.

Ngọc LanTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: