Pháp luật

Đưa pháp luật vào cuộc sống

Thứ Năm, 01/10/2020

Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là nhiệm vụ quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng và là phương thức hữu hiệu để đưa pháp luật vào cuộc sống, cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng của tỉnh có nhiều hình thức PBGDPL phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Qua đó, ý thức chấp hành các quy định pháp luật của cán bộ và nhân dân từng bước được nâng cao, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

Người lao động trong Công ty TNHH May mặc xuất khẩu VitGarment, xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô thường xuyên được trang bị kiến thức pháp luật. Ảnh: Trường Khanh

Thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã nhận thức rõ hơn vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL.

Do đó, các hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, nhất là các địa bàn có điểm nóng về vi phạm pháp luật.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 300 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện; hơn 2.700 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã và hơn 8.800 hòa giải viên ở cơ sở làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp được xem là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền và là cầu nối đưa pháp luật đến gần hơn với người dân.

Chính vì vậy, cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, quan tâm đến công tác phổ biến pháp luật cho đội ngũ này.

Với việc thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và cán bộ làm công tác pháp chế ở các sở, ban, ngành đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền trong tình hình mới.

Bên cạnh việc xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật có năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, các sở, ban, ngành ở tỉnh, UBND các huyện, thành phố thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ và nhân dân ở cơ sở.

Các nội dung tập huấn được các cấp bám sát tình hình thực tiễn của từng địa phương để triển khai cho phù hợp với từng đối tượng; tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Thông qua các lớp tập huấn đã giúp cán bộ và nhân dân ở cơ sở hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để tự điều chỉnh hành vi của mình theo đúng quy định của pháp luật, mặt khác, biết sử dụng pháp luật như một công cụ để bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của mình trong những trường hợp cần thiết.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú thông qua việc ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai của ngành, đơn vị mình, tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn pháp luật.

Đối với lực lượng vũ trang, hằng năm, các đơn vị xây dựng kế hoạch PBGDPL, thường xuyên quán triệt các văn bản pháp luật đến 100% cán bộ, chiến sĩ; nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Những chuyển biến mới về tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật góp phần tích cực nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nền nếp chính quy, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh.

Việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù như: đồng bào dân tộc thiểu số; người lao động trong các doanh nghiệp; nạn nhân của bạo lực gia đình; người khuyết tật... luôn được các cấp, các ngành quan tâm.

Những năm qua, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch hằng năm triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; triển khai Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” trên địa bàn tỉnh.

Đã có hàng nghìn người vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh được tham gia các lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; được trang bị kiến thức pháp luật, giải quyết tranh chấp mâu thuẫn thông qua hình thức hòa giải ở cơ sở và vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hằng năm, các sở, ngành tổ chức hàng trăm cuộc trợ giúp pháp lý và bồi dưỡng kiến thức pháp luật về chế độ, chính sách cho trên 5.000 lượt người khuyết tật trên địa bàn tỉnh...

Không chỉ chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng, các cấp, các ngành đã có nhiều hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm đưa pháp luật vào cuộc sống có hiệu quả như: tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tăng cường hoạt động xét xử lưu động; xây dựng các tủ sách pháp luật...

Với việc đa dạng các hình thức PBGDPL, đảm bảo kịp thời, sâu rộng, trọng tâm, trọng điểm, phù hợp từng địa bàn dân cư, từng đối tượng góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương.

Hoàng NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: