Pháp luật

Nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

Thứ Ba, 08/09/2020

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm phát triển toàn diện khu vực nông thôn từ hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội đến phát triển sản xuất, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Nhân dân thôn Trường Thư, xã Tân Phong (Bình Xuyên) đóng góp tiền để ủng hộ chương trình xây dựng NTM.

Để thực hiện hiệu quả chương trình, ngoài sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và sự cố gắng nỗ lực của nhân dân trong tỉnh thì công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đóng vai trò quan trọng.

Với vai trò cơ quan thường trực, Sở Nông nghiệp & PTNT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó, đặc biệt chú trọng đến tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật;

Các sở, ban ngành phụ trách các tiêu chí, chỉ tiêu NTM đã tham mưu xây dựng và ban hành các Nghị quyết, Quyết định về cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình như: Giao thông, thủy lợi, phát triển sản xuất, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm, giáo dục, y tế…

Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành và các địa phương thường xuyên phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông để tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng về các quy định của Trung ương và của tỉnh đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Nhờ đó, đảm bảo và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức các cấp trong thực thi công vụ; cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở...

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay tỉnh đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 4 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; một huyện đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp & PTNT thẩm định.

Bộ mặt nông thôn Vĩnh Phúc đã có nhiều đổi mới; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao.

Thu nhập bình quân đầu người/năm khu vực nông thôn tính đến hết năm 2019 đạt 47,04 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2019 là 1,46%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,56%; có 98,64% người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh (sử dụng nước sạch đạt 60,63%).

Với mục tiêu thực hiện giai đoạn 2021-2025 tỉnh có 100% huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó có ít nhất 1 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao; 40% số xã chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 10% số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Thời gian tới, rất cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho toàn thể nhân dân, xác định đây là công tác trọng tâm, trọng điểm thường xuyên và là tiêu chí theo Quyết định 619 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở, trong đó chú trọng xây dựng và sử dụng đội ngũ cán bộ am hiểu pháp luật, có kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với nguyện vọng và trình độ dân trí của nhân dân trong tỉnh.

Những hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phát huy hiệu quả cần được tiếp tục triển khai sâu rộng như: phổ biến pháp luật thông qua hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp lý lưu động; tư vấn pháp luật, cung cấp miễn phí thông tin, tài liệu pháp luật; lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật trong các hoạt động văn hóa truyền thông.

Đồng thời, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ trong phổ biến, giáo dục pháp luật; tận dụng tối đa nguồn nhân lực tại địa phương và phát huy vai trò của Chi bộ, trưởng khu, trưởng thôn… trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Từ đó, phát huy tính dân chủ ở cơ sở theo đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Bài, ảnh Khánh LinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: