Pháp luật

Giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại của công dân

Thứ Hai, 31/08/2020

Thời gian qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực trong công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân một cách kịp thời, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Phòng Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Tỉnh ủy rà soát đơn thư khiếu nại của công dân. Ảnh: Trường Khanh

Thực hiện Quy định số 04 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh gửi đến Thường trực Tỉnh ủy.

Trên cơ sở quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công cán bộ làm công tác tiếp dân và tham mưu xử lý đơn, thư một cách kịp thời, hiệu quả.

Từ tháng 10/2018 đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận gần 1.200 đơn thư KNTC, trong đó, có hơn 300 đơn tố cáo; 148 đơn khiếu nại và hơn 700 đơn kiến nghị, phản ánh.

Ban Nội chính đã xử lý kịp thời 100% đơn thư, trong đó, chuyển đến cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền gần 450 đơn, lưu gần 700 đơn do trùng nội dung, đơn được gửi nhiều lần hoặc đã được xử lý.

Qua theo dõi, nắm tình hình, các đơn thư KNTC gửi đến Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy phần lớn là các vụ việc cũ, đã được các cấp, các ngành xem xét, giải quyết hết thẩm quyền nhưng công dân vẫn kiến nghị, đề nghị, khiếu tố.

Nội dung đơn chủ yếu liên quan đến lĩnh vực quản lý, tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh...

Việc tiếp nhận, xử lý đơn thư được Thường trực Tỉnh ủy giao đảm bảo theo quy định, các đơn chuyển cơ quan có thẩm quyền kịp thời, đúng thời gian. Đến nay, gần 70% số đơn thư của công dân chuyển đến cơ quan thẩm quyền có thông báo cho Ban Nội chính Tỉnh ủy về kết quả giải quyết.

Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy trong công tác tiếp dân, Ban Nội Chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan sớm xây dựng, hoàn thiện dự thảo Quy chế tiếp dân của Bí thư Tỉnh ủy để Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan trong việc tham mưu, chuẩn bị các điều kiện để đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ hằng tháng tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Tại các buổi tiếp dân, các ý kiến của người dân KNTC, kiến nghị, phản ánh được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ và thống nhất từng nội dung, chỉ đạo các cơ quan, địa phương giải quyết theo thẩm quyền quy định.

Đồng thời, giao cho các Ban Đảng của Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, Viện KSND tỉnh, Thanh tra tỉnh đôn đốc, giám sát việc thực hiện và kịp thời báo cáo kết quả với Bí thư Tỉnh ủy.

Chậm nhất sau 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp dân, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi tiếp dân định kỳ, Ban Nội chính Tỉnh ủy cụ thể hóa bằng văn bản thông báo, gửi các cơ quan, tổ chức có liên quan để biết, thực hiện.

Hằng tháng, Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành văn bản đôn đốc các cơ quan, địa phương được giao nhiệm vụ gửi báo cáo tình hình, tiến độ, kết quả giải quyết các vụ việc còn tồn đọng tại các kỳ tiếp dân trước để Ban theo dõi, tổng hợp, đánh giá và báo cáo bằng văn bản với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Theo đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy: Thông qua việc tiếp dân do Ban Nội chính chủ trì, phối hợp đã kịp thời tiếp nhận các KNTC, kiến nghị, phản ánh của người dân liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để các cấp, các ngành, địa phương có biện pháp xử lý, khắc phục.

Cũng qua công tác tiếp dân của lãnh đạo Tỉnh ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, xử lý đơn thư. Các cơ quan chức năng bố trí địa điểm, điều kiện thuận lợi cho người dân đến phản ánh; đảm bảo trật tự, an toàn cho việc tiếp dân, bảo vệ người KNTC, phản ánh.

Từ tháng 4/2019 đến nay, có 97 vụ việc được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết trong 11 kỳ tiếp dân, trong đó, có 11 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết, rà soát cấp tỉnh; 86 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết, rà soát cấp huyện, thành phố.

Đến nay, đã có 73/97 vụ việc được xem xét, giải quyết xong, trong đó, cấp tỉnh giải quyết xong 5 vụ việc, cấp huyện, thành phố giải quyết xong 68 vụ việc. Số vụ việc còn lại đang được các cơ quan chức năng, các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết hoặc rà soát.

Để nâng cao hiệu quả nhiệm vụ tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn, thư KNTC theo Quy định của Ban Bí thư, Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị Ban Nội chính Trung ương tổ chức các lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm tiếp dân và xử lý đơn thư cho đội ngũ làm công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư.

Đồng thời, có hướng dẫn cụ thể về quy trình người đứng đầu cấp ủy tiếp dân, quy định cụ thể những phản ánh, kiến nghị, KNTC thuộc thẩm quyền xem xét giải quyết của người đứng đầu cấp ủy; phối hợp với Thanh tra Chính phủ xây dựng phần mềm, hệ thống dữ liệu về xử lý đơn thư để các cơ quan đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương tra cứu, xử lý thống nhất, kịp thời.

Hoàng NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: