Pháp luật

Sở KH&ĐT thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thứ Hai, 23/07/2018

Những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban chức năng, đơn vị trực thuộc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (PCTN và THTK, CLP), giúp UBND tỉnh quản lý tốt các lĩnh vực liên quan đến quy hoạch, kế hoạch và đầu tư.

Cán bộ Sở KH&ĐT chấp hành nghiêm các quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp trong thi hành công vụ. Ảnh: Dương Hà

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương cũng như của tỉnh về công tác PCTN và THTK,CLP, Sở KH&ĐT đã xây dựng, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế văn hóa công sở, trong đó quy định cụ thể những việc công chức, viên chức phải làm; những việc công chức không được làm, chuẩn mực ứng xử của công chức, viên chức, quy định trong giao tiếp hành chính…

Qua nhiều năm thực hiện, cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) của sở luôn chấp hành nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ trong thực hiện nhiệm vụ và trong thi hành công vụ; đổi mới tác phong, lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp; có thái độ ứng xử hòa nhã, đúng mực với tổ chức, công dân đến liên hệ công tác; đồng thời có ý thức tiết kiệm trong sử dụng thiết bị điện, nước, văn phòng phẩm, in sao tài liệu phục vụ các hoạt động chuyên môn theo tiêu chuẩn định mức...

Hàng năm, căn cứ vào kinh phí được giao, Sở KH&ĐT thông báo công khai đến từng phòng chuyên môn đăng ký nhu cầu mua sắm trang thiết bị, sau đó tổng hợp, xây dựng kế hoạch và công khai việc mua sắm trên cơ sở đảm bảo kinh phí trong chỉ tiêu kế hoạch được giao và thực hiện tốt các quy định về đấu thầu. Những tài sản không phải đấu thầu theo quy định được cơ quan có thẩm quyền thẩm định giá, sau đó thực hiện đúng quy định mua sắm tài sản công.

Thực hiện quy định về minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định Luật PCTN, Nghị định số 78 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập, 100% CB,CC,VC của sở thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập đã thực hiện kê khai đầy đủ, đúng thời gian quy định. Sở đã thực hiện niêm yết công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập và báo cáo kết quả minh bạch tài sản thu nhập theo quy định. Cùng với đó, sở thực hiện việc trả lương và các thu nhập khác cho CB,CC,VC, lao động hợp đồng qua ngân hàng vừa góp phần công khai thu nhập vừa mang lại nhiều tiện ích cho người lao động.

Không chỉ quan tâm, quán triệt đến toàn thể CB,CC,VC thực hiện THTK, CLP, với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý về các lĩnh vực như đầu tư công, đấu thầu, đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước... Sở KH&ĐT đã kịp thời tham mưu với UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định liên quan đến các lĩnh vực trên đảm bảo đúng quy định, mục đích, hiệu quả, tránh gây thất thoát ngân sách và tài sản của nhà nước.

Để tránh đầu tư dàn trải, gây lãng phí vốn đầu tư công, sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các cấp, ngành chức năng, các đơn vị triển khai việc rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công nhằm tập trung vốn bố trí cho các dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, các công trình, dự án có hiệu quả, dự án trọng điểm, cấp bách.

Thường xuyên đôn đốc các doanh nghiệp báo cáo tình hình thực hiện dự án và báo cáo giám sát đánh giá đầu tư theo định kỳ; rà soát tiến độ triển khai thực hiện dự án, kiên quyết chấm dứt hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư với các dự án không triển khai, vi phạm pháp luật về đầu tư. Đồng thời tham mưu với UBND tỉnh không thu hút các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao hoặc không phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của tỉnh...

Để thực hiện tốt công tác PCTN và THTK, CLP, thời gian tới, ngoài việc tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi CB,CC,VC trong THTK, CLP, Sở KH&ĐT chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện tốt các giải pháp PCTN, trong đó chú trọng việc công khai minh bạch trong mọi hoạt động từ mua sắm tài sản công, chi trả lương và các khoản thu nhập của CB,CC,VC, yêu cầu CB,CC,VC thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc nắm tình hình, đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác PCTN, phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, lãng phí; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được duyệt; chỉ thực hiện thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy định gắn với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; coi công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính trong tình hình mới.

Thúy Hường

 TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: