Pháp luật

Xử lý dứt điểm tình trạng chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra

Thứ Tư, 11/07/2018

Thời gian qua, Thanh tra tỉnh chủ động tham mưu với UBND tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng chồng chéo trong việc thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị, doanh nghiệp (DN); đảm bảo việc xây dựng chương trình công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm đối với DN không quá 1 lần/ năm. Qua đó không chỉ giúp nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, hạn chế tối đa việc gây phiền hà, khó khăn để DN tập trung cho sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả cao hơn, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hỗ trợ phát triển DN trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Phòng nghiệp vụ I - Thanh tra tỉnh nghiên cứu hồ sơ thiết kế đối với những dự án công trình được thanh tra. Ảnh Dương Hà

Theo thống kê của Thanh tra tỉnh, từ 2014 đến nay, trung bình mỗi năm, các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra từ 800 đến hơn 1.300 DN.

Để khắc phục sự chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với các DN, năm 2017, Thanh tra tỉnh tham mưu với UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với DN với mục tiêu xử lý tốt vấn đề chồng chéo, trùng lặp trong công tác thanh tra, kiểm tra.

Trên cơ sở đó, tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức ngành Thanh tra trong công tác đổi mới, xây dựng, phê duyệt và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

Đồng chí Phạm Hồng Thu, Phó Chánh Thanh tra tỉnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh, đến nay, tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra cơ bản được khắc phục, giảm thiểu phiền hà, tạo điều kiện cho DN phát triển.

Thanh tra tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy định trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp giữa Thanh tra tỉnh với cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện trong việc tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước đối với công tác thanh tra, kiểm tra DN trên địa bàn.

Việc thanh tra, kiểm tra bảo đảm sự quản lý thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong việc chủ trì, phối hợp thực hiện quy chế. Hoạt động thanh tra, kiểm tra không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung thanh tra, kiểm tra. Đảm bảo mỗi doanh nghiệp chỉ được thanh tra không quá một lần trong năm, kiểm tra không quá hai lần trong năm, trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật; kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiểm tra.

Quy trình xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra của cấp huyện, thành phố và các sở, ngành được quy định cụ thể từ nội dung kế hoạch thanh tra, kiểm tra, xác định rõ mục đích, yêu cầu, phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, hình thức thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra, hành chính hay chuyên ngành (liên ngành, độc lập)...và thời gian cụ thể trình cấp thẩm quyền xem xét, xử lý chồng chéo (nếu có).

Thanh tra tỉnh tổng hợp, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra toàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt chậm nhất vào ngày 20 tháng 11 hàng năm. Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra DN chậm nhất vào ngày 30 tháng 11 hàng năm.

Cơ quan thanh tra có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện kế hoạch, đồng thời, gửi kế hoạch đến đối tượng thanh tra. Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ kế hoạch thanh tra, kiểm tra DN của tỉnh đã được phê duyệt, chỉ đạo hoàn chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra của cấp mình và phê duyệt chậm nhất vào ngày 15 tháng 12 hàng năm gửi đến Thanh tra tỉnh.

Thanh tra tỉnh thông báo bằng văn bản tới các cơ quan, địa phương có kế hoạch thanh tra, kiểm tra cùng một hoặc một số DN (nếu có) để các cơ quan, địa phương trao đổi, thỏa thuận thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành do một cơ quan chủ trì....

Việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra được tiến hành khi có sự chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian hoặc khi có sự chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước hoặc khi xét thấy cần thiết nhằm bảo đảm việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra hiệu quả được thực hiện bằng văn bản của người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra và phải tuân theo nguyên tắc, thủ tục theo quy định.

Đối với các cuộc thanh tra đột xuất hoặc thanh, kiểm tra theo chuyên đề không có trong chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt, UBND tỉnh yêu cầu cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với Thanh tra tỉnh rà soát, xử lý chồng chéo, nhất là đối với thanh tra các DN, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt mới tiến hành thanh tra, kiểm tra.

Năm 2018, các cấp, ngành chức năng đề xuất thanh tra, kiểm tra hơn 1.300 DN. Thanh tra tỉnh đã rà soát có 157 DN có 2 đơn vị thanh tra và 11 DN có 3 đơn vị thanh tra đưa vào danh mục thanh tra trong năm 2018. Thanh tra tỉnh đã tổ chức 4 cuộc họp với các sở ngành có danh mục thanh tra, kiểm tra các DN chồng chéo nhau để thống nhất, xử lý việc chồng chéo theo đúng quy định. Kết quả có 1.222 DN được các đơn vị thanh tra, kiểm tra 1 lần/năm; 71 DN Thanh tra tỉnh đề xuất giao cho một cơ quan chủ trì và các cơ quan khác phối hợp triển khai thanh tra, kiểm tra vào cùng một thời điểm.

Thúy HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: