Pháp luật

Dự thảo hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

Thứ Tư, 09/05/2018

Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Dự thảo quy định chi tiết từng phương thức thanh toán việc chuyển giao công nghệ để các bên nghiên cứu, lựa chọn phương thức thanh toán thích hợp như sau:

1- Trả một lần hoặc nhiều lần bằng tiền hoặc hàng hóa trong đó bao gồm cả hình thức trả trên từng đơn vị sản phẩm sản xuất ra từ công nghệ chuyển giao.

2- Chuyển giá trị công nghệ thành vốn góp vào dự án đầu tư hoặc vào vốn của doanh nghiệp.

3- Trả kỳ vụ là phương thức thanh toán theo đó Bên nhận công nghệ trả dần cho Bên giao công nghệ trong suốt thời hạn hiệu lực của hợp đồng một khoản tiền.

4- Kết hợp hai hoặc các phương thức thanh toán quy định tại khoản 1, 2, 3 trên hoặc các hình thức thanh toán khác bảo đảm phù hợp quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

5- Tổ chức, cá nhân chuyển giao công nghệ hoặc tổ chức, cá nhân nhận chuyển giao công nghệ (đối với các trường hợp khai, nộp thuế thay cho bên nước ngoài) phải thể hiện trên hồ sơ khai thuế các nội dung sau: số lượng công nghệ được chuyển giao, tên công nghệ, đối tượng công nghệ, xuất xứ và giá trị công nghệ chuyển giao làm căn cứ xác định và giám sát nghĩa vụ thuế, ưu đãi thuế gắn với công nghệ được chuyển giao.

Hỗ trợ chuyển giao công nghệ

Dự thảo Nghị định cũng quy định rõ đối tượng, nội dung, điều kiện, hình thức, mức hỗ trợ và nguồn kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp có hoạt động chuyển giao công nghệ với tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện tại địa bàn, lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

Cụ thể, đối tượng và phạm vi hỗ trợ gồm: Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể trong nước được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, các đơn vị sự nghiệp có dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư có kèm theo chuyển giao công nghệ đối với các công nghệ không thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc cấm chuyển giao.

Nội dung hỗ trợ như sau: a- Lựa chọn thiết bị, công nghệ, hướng dẫn lắp đặt thiết bị, vận hành thử các dây chuyền thiết bị nhằm áp dụng công nghệ được chuyển giao, kiểm tra và bảo trì máy móc, hướng dẫn các quy trình công nghệ được chuyển giao, đào tạo, huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và quản lý để nắm vững công nghệ được chuyển giao, phí chuyển giao công nghệ; b- Mua sắm, máy móc thiết bị, vật tư chuyên dụng phục vụ cho chuyển giao công nghệ; c- Thuê chuyên gia tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật; d- Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, đăng ký sở hữu trí tuệ của sản phẩm được hình thành từ dự án.

Hình thức hỗ trợ bao gồm 1 trong 2 hình thức sau: a- Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ hoạt động chuyển giao công nghệ trong dự án đầu tư; b- Cho vay vốn với lãi suất ưu đãi để thực hiện dự án, hỗ trợ lãi suất vay trước hoặc sau đầu tư.

Với mỗi hình thức có mức hỗ trợ tương ứng, trong đó hỗ trợ 50% và 70% kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ hoạt động chuyển giao công nghệ trong dự án đầu tư và hỗ trợ tối đa 50% lãi suất vay đối với doanh nghiệp vay vốn để thực hiện dự án đầu tư.

Nguồn kinh phí hỗ trợ được bố trí từ nguồn ngân sách khoa học và công nghệ của địa phương, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của địa phương, các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia và kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác. Mức hỗ trợ lãi suất vay được dựa trên căn cứ của một số chương trình đã được triển khai đối với nông nghiệp và công nghiệp thời gian qua.

Việt Nguyên – Theo baochinhphu.vn (24/4/2018)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: