Pháp luật

Nâng cao chất lượng thẩm tra, quyết định dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước

Thứ Năm, 29/06/2017

Ngân sách Nhà nước là khâu chủ đạo trong tài chính, ngân sách, là một lĩnh vực quan trọng của ngân sách địa phương, HĐND các cấp có thẩm quyền và nghĩa vụ xem xét, quyết định dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước theo phân cấp. Những vấn đề về ngân sách, tài chính được HĐND quyết định và được các Ban HĐND tỉnh thực hiện thẩm tra, giám sát đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, đóng góp tích cực vào việc tăng trưởng kinh tế, nhằm sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH của tỉnh. Việc thẩm tra, quyết định dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương có vai trò hết sức quan trọng trong triển khai thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015.

Trong thời gian qua, cơ bản HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh bám sát các quy định của các luật, các văn bản dưới luật có liên quan để triển khai thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ. Nhìn chung, HĐND các cấp đã thể hiện được quyền và trách nhiệm của mình trong quyết định dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương.

Thực hiện chương trình công tác của Thường trực và các ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm tra, quyết định dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước". Tại hội thảo, các ý kiến phát biểu trao đổi và thống nhất đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được trong hoạt động thẩm tra, quyết định dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, một số cuộc thẩm tra còn mang tính hình thức, nội dung thẩm tra chưa sâu, tuy đã tăng về số lượng cuộc thẩm tra nhưng một số nội dung mới chỉ tiếp cận, căn cứ vào báo cáo của các đơn vị...

Để nâng cao chất lượng thẩm tra, quyết định dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước, Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nội dung: Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015... cho đại biểu HĐND và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách. Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, đại biểu HĐND, nhất là về thẩm quyền quyết định, giám sát trong lĩnh vực tài chính- ngân sách theo luật định. Hoạt động của Thường trực HĐND phải thể hiện tính chủ động, độc lập trong việc phối hợp và chỉ đạo UBND; các ban của HĐND và các cơ quan chức năng thực hiện đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền trong việc lập dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách cấp mình. Trong quyết định dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước địa phương thì kết quả hoạt động thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách đối với HĐND tỉnh, Ban Kinh tế- Xã hội đối với HĐND cấp huyện, xã đóng vai trò quan trọng. Trong thẩm tra, Ban tập trung xem xét các căn cứ, dữ liệu đảm bảo thông tin khách quan, chính xác, đầy đủ, không mâu thuẫn với các văn bản do cơ quan cùng cấp ở địa phương đã ban hành; nội dung phải phù hợp với điều kiện tình hình KT- XH, quốc phòng, an ninh của tỉnh, đảm bảo khi dự thảo được thông qua, đưa vào thực hiện nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân thuộc phạm vi và đối tượng tác động.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách, giao dự toán ngân sách của UBND các cấp đảm bảo đúng nghị quyết HĐND, đúng thời gian, thực hiện công khai tài chính, ngân sách theo quy định của Luật; đổi mới hình thức, phương thức thẩm tra, cử đại biểu liên quan đến lĩnh vực tài chính- ngân sách tham gia từ bước lập dự toán, phân bổ dự toán, lập báo cáo quyết toán của UBND. Hồ sơ trình thẩm tra phải đúng thời gian, đầy đủ theo quy định... Sau khi HĐND quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình thì nhiệm vụ của Thường trực HĐND, các ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tiến hành giám sát theo kế hoạch việc thực hiện nghị quyết của HĐND về dự toán ngân sách địa phương, phân bổ dự toán ngân sách cấp mình, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương. Sau giám sát, cần phải đánh giá đúng kết quả thực hiện, chỉ ra tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề xuất giải pháp điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế; phát hiện và yêu cầu xử lý nghiêm minh sai phạm trong chấp hành kỷ luật ngân sách của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện dự toán được giao.

Đức AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: