Pháp luật

Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng pháp luật ngay từ khi mới phát sinh

Thứ Ba, 20/06/2017

Sáu tháng đầu năm 2017, các cơ quan hành chính Nhà nước ở cả 3 cấp tiếp 2.629 lượt công dân. Toàn tỉnh nhận 1.905 lượt đơn thư, chủ yếu liên quan đến đất đai, thực hiện chính sách xã hội. Qua công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) cho thấy, phần lớn các vụ việc phức tạp, kéo dài đều nảy sinh từ cơ sở, cần tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật ngay từ khi mới phát sinh nhằm đảm bảo TTATXH trên địa bàn tỉnh. Để đạt được kết quả đó, có sự đóng góp không nhỏ của các cấp, các ngành trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, trong số 1.480 lượt đơn thư đủ điều kiện xử lý, có 426 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, còn lại 1.054 lượt đơn thư trùng lặp và thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan tư pháp, tổ chức chính trị xã hội. Nội dung khiếu nại, kiến nghị chủ yếu liên quan đến đất đai chiếm tỷ lệ 84,7%; nội dung khiếu nại, kiến nghị về thực hiện chính sách xã hội chiếm tỷ lệ 4,8%; khiếu nại, kiến nghị nội dung khác chiếm tỷ lệ 11,5%. Nội dung tố cáo, phản ánh cán bộ vi phạm các quy định về quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách, không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ nhà nước giao; tố cáo trong nội bộ nhân dân lấn, chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích; vi phạm các chính sách xã hội…

Trước tình hình đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành gắn công tác tiếp công dân với công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh; nắm bắt tình hình từ cơ sở nơi có vụ việc; giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, nhất là các vụ việc đông người phức tạp, tồn đọng, kéo dài, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. UBND tỉnh triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ,các ngành tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; yêu cầu thủ trưởng các ngành, chủ tịch UBND cấp huyện nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân để tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác này, chỉ đạo UBND cấp huyện ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân ở cấp mình.

Thông qua công tác tiếp công dân, UBND tỉnh lựa chọn một số vụ việc KN, TC đông người, phức tạp để lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp về cơ sở kiểm tra hiện trường, trên cơ sở đó chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp, như ở Vĩnh Tường, Bình Xuyên, Tam Dương, Tam Đảo, Phúc Yên. Đối với các vụ việc còn có ý kiến khác nhau, UBND tỉnh nghe Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan báo cáo để chỉ đạo giải quyết vụ việc phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương. Việc thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhất là các vụ việc phức tạp kéo dài, các vụ việc bức xúc nổi cộm mới phát sinh liên quan đến việc giao, cho thuê đất, khai thác tài nguyên khoáng sản.

UBND tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề với Chủ tịch UBND cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm đánh giá tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân. Các sở, ngành và UBND cấp huyện thường xuyên tiến hành thống kê các vụ việc KNTC, phân loại vụ việc, xác định tính chất mức độ phức tạp, thẩm quyền giải quyết, có kế hoạch giải quyết từng vụ việc cụ thể nên đã đạt kết quả tích cực trong công tác giải quyết KNTC.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật về KNTC được tăng cường. Toàn tỉnh đã tổ chức 51 lớp tuyên truyền, phổ biến về Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo cho 2.955 lượt người. UBND tỉnh và UBND các huyện, thành, thị ban hành 186 văn bản chỉ đạo giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh; đối với vụ việc khiếu kiện kéo dài, sau khi giao các cơ quan kiểm tra, rà soát lại và tổ chức đối thoại không có tình tiết mới, UBND tỉnh có văn bản trả lời công dân và thông báo từ chối tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Công tác hoà giải, thực hiện quy chế dân chủ; bồi dưỡng, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhất là pháp luật về tiếp dân, giải quyết KNTC, pháp luật đất đai được thực hiện kịp thời,chất lượng từng bước được nâng lên góp phần hạn chế phát sinh khiếu kiện trong nhân dân. Toàn tỉnh đã xem xét có quyết định, kết luận và văn bản giải quyết 356/426 vụ việc, đạt tỷ lệ 83,5%.

Có thể nói, kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần quan trọng trong việc ổn định tình hình ANCT, TTATXH, phục vụ nhiệm vụ phát triển KT- XH của địa phương. Tuy nhiên, v iệc xác định nội dung và thẩm quyền giải quyết đơn thư của cán bộ một số nơi còn yếu, tổng hợp theo dõi tiến độ giải quyết đơn thư chưa khoa học.

Chất lượng kiểm tra, xác minh, thu thập, đánh giá, phân tích chứng cứ áp dụng pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo có lúc, có việc còn hạn chế; đề xuất biện pháp xử lý chưa phù hợp với thực tế, tính khả thi chưa cao.

Một số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện nhưng chậm trễ trong việc chỉ đạo giải quyết, dẫn đến công dân tiếp tục đến nơi tiếp công dân của tỉnh có thái độ bức xúc, gây mất trật tự nơi tiếp công dân.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này do một số vụ việc khiếu kiện có nội dung phức tạp, thời gian xảy ra từ lâu, quy định của pháp luật đã có nhiều thay đổi; đan xen giữa khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh; đan xen giữa nội dung cũ và nội dung mới dẫn đến việc giải quyết gặp khó khăn; thời hạn giải quyết cả Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo chưa phù hợp; chưa có hướng dẫn về quy trình giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh do đó việc ban hành văn bản giải quyết chưa thống nhất (có nơi ban hành kết luận, có nơi ban hành văn bản trả lời). Một số vụ việc giải quyết, xử lý có căn cứ pháp luật, tuy nhiên khi tổ chức thực hiện lại thiếu tính khả thi; dẫn đến làm giảm hiệu lực, hiệu quả giải quyết của cơ quan nhà nước, gây nghi ngờ bức xúc cho người khiếu kiện. Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận công dân còn hạn chế, một số việc đã được kiểm tra, rà soát nhiều lần, vận dụng cơ chế chính sách pháp luật để quan tâm đến lợi ích chính đáng, hợp pháp của người khiếu nại, tố cáo nhưng người dân chưa thoả mãn tiếp tục khiếu kiện kéo dài. Nhận thức về quy trình giải quyết KNTC của cán bộ nhiều nơi còn hạn chế, do vậy việc chấp hành trình tự thủ tục trong giải quyết KNTC chưa chặt chẽ...

Từ nay đến cuối năm 2017, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh dự báo có thể phát sinh tăng và diễn biến phức tạp, chủ yếu trong lĩnh vực đất đai, tập trung ở những địa bàn thu hồi đất của dân để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Để giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư mới phát sinh ngay từ cơ sở; phấn đấu xem xét giải quyết trên 90% đơn thư mới phát sinh; giải quyết cơ bản các vụ phức tạp, tồn đọng, kéo dài; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giải quyết khiếu nại, tố cáo; đổi mới và nâng cao chất lượng tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong thời gian tới, các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, không để phát sinh thành điểm nóng; tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; các vụ việc công dân kiến nghị nhiều lần để xây dựng kế hoạch giải quyết từng vụ việc cụ thể...

Đức AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: