Pháp luật

Thực hiện quyết liệt các biện pháp để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ Ba, 13/06/2017

Để tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng ý thức tiết kiệm, hành động tiết kiệm trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị..., UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp để thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP) thông qua kiểm soát chặt chẽ và tiết kiệm chi tiêu công; xây dựng các tiêu chí đánh giá THTK, CLP bằng những con số cụ thể, từ đó đề ra các biện pháp hiệu quả.

Đó là, việc xây dựng, phân bổ, giao kế hoạch thu, chi ngân sách đảm bảo đúng quy định hiện hành của nhà nước, các nhiệm vụ chi đều được bố trí ngay trong dự toán đầu năm; bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng nguyên tắc tập trung, tránh dàn trải, ưu tiên phân bổ cho các dự án hoàn thành đã quyết toán, dự án hoàn thành chưa quyết toán, dự án chuyển tiếp. Tăng cường công tác rà soát các dự án trọng điểm, trọng tâm đang triển khai trên địa bàn tỉnh, nắm bắt tiến độ thường xuyên, có các giải pháp tháo gỡ khó khăn của các doanh nghiệp, đảm bảo thực hiện một cách hiệu quả, tiết kiệm; rà soát các dự án chuẩn bị đầu tư để có chủ trương thực hiện chuẩn bị đầu tư các dự án thực sự cần thiết, dừng các dự án do các chủ đầu tư kiến nghị kém hiệu quả, lãng phí không cần thiết. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh được cấp có thẩm quyền giao quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cơ bản thực hiện theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã được ban hành. Các đơn vị dự toán ngân sách cấp tỉnh thực hiện quyền tự chủ về tài chính theo Nghị định số 130 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, Nghị định số 43 và Nghị định số 16 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, đã chủ động trong việc sử dụng các nguồn kinh phí để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong đó đề cao các biện pháp tiết kiệm chi tiêu nhằm tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức (CB, CCVC) trong đơn vị và có điều kiện để tăng cường cơ sở vật chất, tạo môi trường làm việc tốt hơn cho CB, CCVC và người lao động. Việc sử dụng ngân sách nhà nước của các đơn vị để tổ chức đón nhận huân, huy chương, tổ chức các ngày lễ lớn, ngày truyền thống, các danh hiệu khen thưởng được thực hiện triệt để tiết kiệm. Điển hình, ngành Y tế tiết kiệm từ các khoản chi thường xuyên được 9.150 triệu đồng; Sở Khoa học và Công nghệ tiết kiệm được 200 triệu đồng; Sở Tài nguyên và Môi trường tiết kiệm được 265 triệu đồng... Qua công tác thẩm định quyết toán đầu tư XDCB, Sở Tài chính thẩm tra được 50 hồ sơ quyết toán hạng mục công trình, giá trị trình duyệt là 581.721 triệu đồng, giá trị sau thẩm định 579.524 triệu đồng, cắt giảm 2.197 triệu đồng. Qua công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, thẩm định phương án khảo sát xây dựng của Sở Xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2017 với 63 dự án (công trình), dự toán chủ đầu tư trình thẩm tra là 1.122.770 triệu đồng, dự toán được thẩm tra là 1.064.520 triệu đồng, đã cắt giảm được 58.250 triệu đồng. UBND huyện Yên Lạc đã thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án 34 công trình, hạng mục công trình XDCB với tổng số tiền chủ đầu tư trình duyệt quyết toán 160.676 triệu đồng, số quyết toán phê duyệt 158.877 triệu đồng, cắt giảm 1.799 triệu đồng.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, lãnh đạo Sở Tư pháp triển khai thực hiện Quyết định số 752 của UBND tỉnh về việc ban hành chương trình tổng thể của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017-2020. Sở chủ động cân đối, tiết kiệm chi tiêu để tăng thu nhập cho công chức, viên chức trong cơ quan; ban hành văn bản chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện; quy định trong quy chế của cơ quan việc tắt các thiết bị điện khi không sử dụng; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở cán bộ sử dụng điện tiết kiệm, sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thực sự cần thiết; thay thế thiết bị chiếu sáng thông thường bằng hệ thống bóng tiết kiệm điện.

Đáng chú ý, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 6 tháng đầu năm 2017, UBND tỉnh không mua sắm mới xe ô tô (kể cả xe ô tô chuyên dùng). UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trên địa bàn tỉnh làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức thực hiện việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô hoặc thuê dịch vụ xe ô tô; thực hiện thu hồi và cấp đổi xe ô tô cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh từ nguồn xe ô tô dôi dư cho các cơ quan, đơn vị. Thông qua công tác thẩm định mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, Sở Tài chính cắt giảm 1.394 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công tác quản lý khai thác khoáng sản được các cấp, các ngành quan tâm chú trọng giám sát chặt chẽ nên hầu hết các tổ chức cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản đều chấp hành theo đúng quy định của pháp luật, góp phần tích cực cho quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, đô thị hóa trên địa bàn tỉnh và thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất tình trạng khai thác khoáng sản, đất đai trái phép trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm đến ngày 15/5/2017, thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã phát hiện và xử lý 3 trường hợp khai thác đất trái phép, không có giám đốc điều hành mỏ với số tiền 260 triệu đồng.

Ngoài ra, nhằm đảm bảo tăng trưởng kinh tế nhanh, cải thiện chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững; ngăn chặn tình trạng khai thác tài nguyên tùy tiện, sử dụng kém hiệu quả, gây lãng phí, làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên và gây ô nhiễm môi trường, trong 6 tháng đầu năm 2017, thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ tài nguyên nước và phát hiện 2 trường hợp xả thải vượt quy chuẩn, vượt tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép, khai thác nước trái phép, không đăng ký cấp phép, xử phạt 363,450 triệu đồng; tiến hành 9 cuộc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực môi trường, phát hiện và xử lý 13 trường hợp vi phạm về việc thực hiện chưa đầy đủ vị trí, tần xuất, thông số giám sát môi trường; không giám sát môi trường theo định kỳ, quản lý chất thải không đúng theo quy định với số tiền 2.300,380 triệu đồng.

Tuy nhiên, cùng với kết quả đạt được, công tác THTK, CLP còn có những hạn chế: Việc triển khai thực hiện ở một số cơ quan, đơn vị chưa kiên quyết, công tác phát hiện lãng phí hiệu quả chưa cao; kế hoạch triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn thiếu cụ thể, chưa xác định được các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo, chưa có cơ chế thưởng, phạt vật chất rõ ràng.

Khắc phục hạn chế đó, các cơ quan, đơn vị,... tiếp tục phát huy tính chủ động của người đứng đầu trong thực thi công vụ, coi THTK, CLP là trách nhiệm trong thi hành công vụ thông qua các quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan; phát huy cơ chế giám sát, phản ánh của nhân dân đối với cán bộ, công chức về thái độ trong phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, để chấn chỉnh kịp thời, tạo lòng tin trong nhân dân. Các sở, ban, ngành, các địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với những lĩnh vực, nội dung hoạt động dễ phát sinh thất thoát, lãng phí ...

Đức AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: