Pháp luật

Quản lý kinh phí cấp báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số

Thứ Hai, 17/04/2017

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-2018.

Theo dự thảo kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn do ngân sách trung ương đảm bảo và được bố trí trong dự toán hàng năm của Uỷ ban Dân tộc.

Căn cứ đối tượng được cấp ấn phẩm; chi phí xuất bản, phát hành ấn phẩm do Bộ Tài chính xác định và thông báo, Uỷ ban Dân tộc xây dựng dự toán kinh phí thực hiện cấp một số ấn phẩm, tổng hợp trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của Uỷ ban Dân tộc gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình Chính phủ, trình Quốc hội quyết định.

Riêng năm 2017, Uỷ ban Dân tộc lập dự toán kinh phí thực hiện cấp một số ấn phẩm gửi Bộ Tài chính thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung dự toán chi ngân sách của Uỷ ban Dân tộc.

Về đặt hàng xuất bản và phát hành ấn phẩm hàng năm, dự thảo nêu rõ căn cứ đặt hàng là dự toán kinh phí của cấp có thẩm quyền giao cho Uỷ ban Dân tộc để thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn hàng năm theo Quyết định số 59/QĐ-TTg; giá đặt hàng (bao gồm chi phí xuất bản, chi phí phát hành) ấn phẩm Nhà nước đặt hàng do Bộ Tài chính xác định và thông báo; tên các Báo, Tạp chí tham gia xuất bản ấn phẩm, tên đối tượng được cấp ấn phẩm và số kỳ xuất bản ấn phẩm theo quy định tại Quyết định số 59/QĐ-TTg; số lượng đối tượng được cấp ấn phẩm và số lượng ấn phẩm xuất bản, phát hành do Uỷ ban Dân tộc thông báo.

Về thanh toán hợp đồng đặt hàng xuất bản, phát hành ấn phẩm, dự thảo quy định, căn cứ dự toán được cấp có thẩm quyền giao; hợp đồng đặt hàng xuất bản, phát hành một số ấn phẩm cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giữa Uỷ ban Dân tộc với các Báo, Tạp chí và Công ty Phát hành báo chí Trung ương; Uỷ ban Dân tộc thực hiện: Rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để tạm ứng lần đầu trong quý I bằng 30% giá trị hợp đồng năm cho các báo, tạp chí và Công ty Phát hành báo chí Trung ương.

Tạm ứng các lần tiếp theo: Số lần tạm ứng, thời gian tạm ứng, mức tạm ứng được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng trên cơ sở tiến độ thực hiện hợp đồng.

Các Báo, Tạp chí, Công ty Phát hành báo chí Trung ương tổng hợp tình hình thực hiện hợp đồng trước ngày 10/01 năm sau để gửi Uỷ ban Dân tộc. Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ tài liệu của các Báo, Tạp chí, Công ty Phát hành báo chí Trung ương, Uỷ ban Dân tộc có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và thanh toán giá trị hợp đồng còn lại (nếu có) cho các Báo, Tạp chí, Công ty Phát hành báo chí Trung ương.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Việt Nguyên – Theo baochinhphu.vn (10/4/2017)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: