Pháp luật

Thanh tra chuyên ngành hơn 300 cuộc

Thứ Sáu, 14/04/2017

Quý I/2017, Ngành Thanh tra tiến hành 26 cuộc thanh tra hành chính tại 59 đơn vị, phát hiện 33/59 đơn vị có vi phạm; kiến nghị thu hồi 2.723,7 triệu đồng, kiến nghị khác 180 triệu đồng, đã thu hồi 392,6 triệu đồng. Cùng với thanh tra hành chính, tiến hành thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 328 cuộc đối với 511 đơn vị và 1633 cá nhân; tập trung thanh tra, kiểm tra vào các lĩnh vực như: Công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên môi trường, y tế, giáo dục, xây dựng cơ bản, giao thông...Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 112 đơn vị, 233 cá nhân có vi phạm, kiến nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành ban hành 245 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền vi phạm 2.662 triệu đồng, trong đó, kiến nghị thu hồi về NSNN 802,5 triệu đồng, đã thu hồi được 455,9 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các cơ quan hành chính Nhà nước ở cả 3 cấp tiếp thường xuyên 518 lượt người; lãnh đạo tiếp định kỳ và đột xuất 430 lượt người. Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách, tư pháp... Đối với các vụ việc đông người phức tạp mới phát sinh, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với UBND các huyện, thành, thị nắm tình hình, gặp gỡ công dân, từ đó tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Toàn tỉnh nhận 650 lượt đơn, đơn đủ điều kiện xử lý 412 đơn (khiếu nại 88 đơn, tố cáo 70 đơn, loại khác 254 đơn). Tổng số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ hành chính các cấp là 288 vụ việc, đã giải quyết lần đầu 235 vụ việc.

Đức AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: