Pháp luật

Nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Hai, 13/02/2017

Trong năm qua, số công dân đến trụ sở tiếp công dân các cấp cũng như số đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp trên địa bàn huyện Tam Dương giảm so với cùng kỳ, trong đó, không có "điểm nóng" về khiếu kiện...Đây là kết quả quan trọng của các cấp, các ngành, địa phương của huyện trong việc nâng cao hiệu quả thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2016, các cấp chính quyền của huyện Tam Dương tiếp trên 150 lượt công dân, giảm 10% so với cùng kỳ; tiếp nhận trên 300 lượt đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (có 238 lượt đơn đủ điều kiện xử lý). Trong đó, cấp huyện tiếp nhận 186 lượt đơn; cấp xã tiếp nhận 132 lượt đơn. Qua phân loại các đơn thư của Ban Tiếp công dân huyện cho thấy, nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan chủ yếu đến lĩnh vực đất đai. Nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, tố cáo là do Luật Đất đai và các văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành chậm, một số nội dung chưa đồng bộ, còn chồng chéo; chính sách bồi thường GPMB khi thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư phát triển kinh tế-xã hội thay đổi thường xuyên, thiếu cụ thể; đơn giá bồi thường chưa thống nhất giữa các thời điểm của cùng một dự án... Bên cạnh đó, còn một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết đúng chính sách, pháp luật, thấu tình, đạt lý nhưng công dân vẫn cố tình không chấp hành mà tiếp tục tái khiếu, tái tố, trở thành khiếu kiện kéo dài...

Trên cơ sở phân tích nguyên nhân dẫn đến đơn thư khiếu nại, tố cáo, lãnh đạo huyện Tam Dương đã chỉ đạo làm tốt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. UBND huyện chỉ đạo cơ quan Thanh tra huyện xây dựng kế hoạch thanh tra, chú trọng thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản đối với công trình, dự án do cấp xã làm chủ đầu tư; thanh tra đột xuất khi Chủ tịch UBND huyện giao... Trong năm, cơ quan Thanh tra huyện đã tiến hành thanh tra 4 cuộc với 9 đơn vị được thanh tra. Qua thanh tra, cơ quan chức năng đã phát hiện những sai phạm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, đã yêu cầu nộp tiền sai phạm về Kho bạc Nhà nước hơn 30 triệu đồng và yêu cầu thực hiện thi công bổ sung và giảm trừ quyết toán với số tiền trên 77 triệu đồng. Từ công tác thanh tra đã kịp thời phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý ở một số lĩnh vực, cũng như yêu cầu đơn vị được thanh tra nghiêm túc rút kinh nghiệm, thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả khi để xảy ra sai sót.

Đối với công tác tiếp dân, sau các cuộc tiếp công dân, lãnh đạo UBND huyện giao cho Ban Tiếp công dân tham mưu ban hành văn bản thông báo kết quả tiếp công dân của huyện cho các cấp, các ngành, cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc Chủ tịch UBND các xã, thị trấn giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo định kỳ vào thứ 2 hàng tuần trước Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện để lãnh đạo huyện nắm bắt, cho ý kiến chỉ đạo giải quyết các vụ việc có tính chất phức tạp. Với đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp trên địa bàn huyện, Ban Tiếp công dân của huyện nghiên cứu, phân loại, xác định thẩm quyền giải quyết và chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, làm thủ tục báo tin cho công dân gửi đơn biết, liên hệ để được xem xét giải quyết theo quy định; thường xuyên đôn đốc UBND xã, thị trấn và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời, tránh công dân khiếu kiện vượt cấp. Với những đơn thư không thuộc thẩm quyền cấp huyện, Ban Tiếp công dân của huyện đã phân loại, xử lý, xác định nội dung chuyển đơn, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đảm bảo theo quy định pháp luật.

Nhằm giảm tình trạng công dân khiếu nại, tố cáo, nhất là khiếu kiện vượt cấp, Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, vận động, thuyết phục cũng như tổ chức đối thoại với công dân khi có kiến nghị, thắc mắc. Đồng thời, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; giải quyết tốt các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước. Đối với cấp xã, các cơ quan chuyên môn của huyện có liên quan trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tăng cường công tác tham mưu với lãnh đạo huyện về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Chủ tịch UBND xã, thị trấn tiếp tục nâng cao trách nhiệm về giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, trong đó, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra ngay tại cơ sở, tránh tình trạng khiếu kiện vượt cấp.

Hoàng NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: