Pháp luật

Triển khai Nghị quyết về chủ trương đầu tư các chương trình MTQG

Thứ Hai, 14/03/2016

 

Nhằm triển khai việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được đồng bộ, kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (các Bộ, cơ quan Trung ương), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định tại Nghị quyết số 100/2015/QH13 và theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, khẩn trương tổ chức quán triệt, tuyên truyền, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2016 - 2020.

Bên cạnh đó, rà soát, xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản điều hành quản lý, các văn bản hướng dẫn để triển khai thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 của Quốc hội.

Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản liên quan đến quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo các cấp trong quá trình triển khai, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 đảm bảo đúng mục tiêu đã được phê duyệt.

Việt Nguyên (Theo baochinhphu.vn (10/3/2016)


 


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: