Pháp luật
Đề xuất mới về tiêu chuẩn chức danh, xếp lương phát thanh viên, quay phim...
Thứ Sáu, 20/10/2017   trong mục Pháp luật

Đây là đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông tại dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức âm thanh viên, kỹ thuật dựng phim, phát thanh viên, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng.

Đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.

Chính sách đối với cán bộ, công chức vùng đặc biệt khó khăn

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tổ chức đào tạo thực hành trong khối ngành sức khỏe

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 111/2017/NĐ-CP quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

Miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuê đất trong khu kinh tế

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 89/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 35/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Đề xuất 4 bước lựa chọn, ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý

Bộ Tư pháp đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý. Trong đó, Bộ đề xuất 4 bước lựa chọn, ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật.

Đề xuất mức phí sử dụng thông tin CSDL quốc gia về dân cư

Đối với khai thác dữ liệu chi tiết dân cư, mức phí là 800 đồng/01 thông tin về công dân. 

Đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo
Thứ Sáu, 06/10/2017   trong mục Pháp luật

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo nhằm tạo lập hành lang pháp lý về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo cũng như các chính sách khuyến khích hoạt động này.

Đề xuất chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân bao gồm việc sử dụng vốn, tài sản; doanh thu; phân phối lợi nhuận...