Kinh Tế

Nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích

Thứ Tư, 24/11/2021

Trong những năm qua, tỉnh đã chủ động làm việc với các nhà tài trợ và các bộ, ngành Trung ương để vận động, thu hút nguồn vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài triển khai các dự án lớn trên địa bàn, tiếp tục đạt được các kết quả quan trọng.

Cầu Đầm Vạc vay vốn Quỹ OFID do Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài làm chủ đầu tư

Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã triển khai thực hiện 5 dự án ODA và vốn vay ưu đãi, gồm: Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc, dự án sửa chữa, nâng cao an toàn đập vay vốn Ngân hàng Thế giới; Dự án chương trình phát triển các loại đô thị loại II (các đô thị xanh) – Dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc, vay vốn ADB; Dự án cầu Đàm Vạc vay vốn Quỹ OFID.

Tại thời điểm 31/12/2015, dư nợ vay của tỉnh là 1.038 tỷ đồng. Trong kỳ báo cáo, dư nợ vay hiện tại là 1.485 tỷ đồng. Dư nợ vay tăng nhanh nhưng vẫn trong giới hạn cho phép của Luật Ngân sách nhà nước.

Việc trả nợ gốc, trả lãi và phí, dư nợ hằng năm của các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài được thực hiện theo từng nguồn vốn vay đúng thời hạn theo quy định.

Nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi được sử dụng đúng mục đích, đảm bảo các yêu cầu của nhà tài trợ cũng như quy định của pháp luật Việt Nam.

Trong giai đoạn này, các dự án ODA chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực giao thông, hạ tầng đô thị, nông nghiệp và phát triển nông thôn… phù hợp với nhu cầu và định hướng, quy hoạch phát triển của tỉnh, phát huy hiệu quả tích cực, theo đúng mục tiêu đề ra.

Tin, ảnh: Khánh LinhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: