Kinh Tế

Tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020 đạt hơn 5.460 tỷ đồng

Thứ Tư, 25/03/2020

Theo số liệu thống kê, tổng nguồn vốn huy động được trong 5 năm (2016 - 2020) cho chương trình xây dựng NTM đạt 5.464 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách 3.150 tỷ đồng, vốn lồng ghép 691 tỷ đồng, vốn tín dụng 1.462 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp 15,5 tỷ đồng, vốn huy động từ người dân và cộng đồng 127 tỷ đồng, còn lại 14,3 tỷ đồng từ các nguồn đóng góp khác.

Nhờ đó, giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh có 112/112 xã đạt chuẩn NTM và 4 huyện, thành phố đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, gồm Yên Lạc, Bình Xuyên, Vĩnh Yên, Phúc Yên.

Nguồn ngân sách nhà nước dành cho chương trình xây dựng NTM trong 5 năm được thực hiện theo Luật Đầu tư công năm 2014 và các quy định hiện hành của Nhà nước. Nguồn vốn tín dụng chủ yếu cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các dự án phát triển sản xuất, tuân thủ theo quy định của các tổ chức tín dụng và Ngân hàng Nhà nước.

Trên cơ sở đó, tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các địa phương ưu tiên nguồn lực thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM, tiến hành rà soát theo hướng dẫn của Bộ KH&ĐT. Đến nay, trên địa bàn tỉnh không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Vĩnh Phúc phấn đấu có 100% cấp huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Trong đó, ít nhất 1 huyện đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu theo quy định của Trung ương; ít nhất 50% số xã trong toàn tỉnh đạt chuẩn xã NTM nâng cao và 15% số xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu theo quy định; ít nhất 30% số thôn trong toàn tỉnh được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tổng kinh phí thực hiện chương trình NTM trong giai đoạn 2021 - 2025 là 6.897 tỷ đồng.

Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các xã duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn, xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu và xã NTM kiểu mẫu; tiếp tục phát động và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trong xây dựng NTM; đồng thời, đề nghị các bộ, ngành Trung ương sớm ban hành bộ tiêu chí quy định xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025 trong năm 2020 để các địa phương căn cứ thực hiện.

Bảo AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: