Kinh Tế

Năm 2020, sử dụng webform điều tra doanh nghiệp

Thứ Hai, 23/03/2020

Để thu thập các thông tin cơ bản phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; tổng hợp và biên soạn ấn phẩm “Sách trắng doanh nghiệp năm 2021”; đánh giá tình hình về ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp…, Tổng Cục thống kê đã ban hành Quyết định tổ chức điều tra doanh nghiệp.

Theo đó, năm 2020 là năm đầu tiên cả nước triển khai áp dụng phương pháp thu thập thông tin bằng hình thức trực tuyến (webform) trong điều tra doanh nghiệp.

Đối tượng điều tra bao gồm: Các doanh nghiệp được thành lập và chịu sự điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp; Hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã/quỹ tín dụng nhân dân (gọi chung là hợp tác xã) hoạt động theo Luật Hợp tác xã và các doanh nghiệp được thành lập, chịu sự điều tiết bởi các Luật chuyên ngành như Luật Bảo hiểm, Luật Chứng khoán hoạt động SXKD trước thời điểm 1/1/2020, hiện đang hoạt động và các cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp.

Hồng TínhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: