Kinh Tế

Dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 3.150 tỷ đồng

Thứ Sáu, 01/10/2021

Đến hết 30/9/2021, dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt 3.150 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cuối năm 2020 với 96.000 khách hàng dư nợ.

Trong đó: Dư nợ cho vay chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo đạt 1.150 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên 82 tỷ đồng; cho vay triển khai chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường 910 tỷ đồng; cho vay hộ gia đình SXKD vùng khó khăn 121 tỷ đồng…

Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, sản phẩm dịch vụ để người nghèo, đối tượng chính sách dễ dàng tiếp cận các chương trình tín dụng.

Tiếp tục huy động các nguồn vốn, trong đó đặc biệt là việc nhận vốn ủy thác từ ngân sách các địa phương, huy động tiền gửi từ các tổ chức, cá nhân; làm tốt công tác thu hồi nợ đến hạn... đi đôi với thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid – 19, đảm bảo hoạt động của toàn hệ thống hiệu quả, an toàn.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, chú trọng công tác tự kiểm tra trong từng khâu thực hiện quy trình nghiệp vụ…

Bảo AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: