Kinh Tế

Xã Hoàng Đan nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

Thứ Sáu, 10/09/2021

Với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương, diện mạo nông thôn mới (NTM) nâng cao của xã đang dần hiện hữu. Đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp; trường học, trạm y tế được đầu tư khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Mô hình VAC của gia đình ông Lê Đức Chiến, thôn Ngòi cho thu nhập trên 500 triệu đồng/năm.

Xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể

Xác định vai trò chủ thể là người dân trong xây dựng nông thôn mới, xã Hoàng Đan chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức để người dân hiểu rõ cách làm, cơ chế chính sách của Nhà nước trong xây dựng nông thôn mới (NTM), từ đó tích cực tham gia, quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng của các tiêu chí.

Trong quá trình triển khai xây dựng NTM, nhân dân trong xã đã đóng góp trên 4,2 tỷ đồng, hơn 2.500 ngày công và hiến 1.700m2 đất. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như sự đồng sức, đồng lòng của quần chúng nhân dân, năm 2016, xã Hoàng Đan được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Để giữ vững các tiêu chí NTM đạt được và tiếp tục xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu, cấp ủy, chính quyền xã Hoàng Đan tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Xã xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để thực hiện theo lộ trình; gắn trách nhiệm hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu cho các tổ chức, chi bộ, thôn xóm.

Đồng thời, phát động phong trào thi đua “Hoàng Đan chung sức xây dựng NTM” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” với phương châm “Xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”.

Động viên nhân dân tham gia tích cực

Để cổ vũ, động viên người dân tích cực tham gia xây dựng NTM nâng cao, xã luôn tạo điều kiện, khuyến khích những cách làm hay, mô hình hiệu quả, gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong xây dựng NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu, từ đó tạo phong trào thi đua rộng khắp trên địa bàn.

Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, trong đó, chú trọng các doanh nghiệp đầu tư vào chế biến nông sản để thúc đẩy sản xuất phát triển và tạo việc làm cho lao động nông thôn.

Hiện nay, xã Hoàng Đan đã xây dựng cơ chế, đề ra giải pháp tổng thể bảo vệ môi trường ở các thôn dân cư, trong đó, chú trọng công tác thu gom, xử lý rác thải đồng bộ, hiệu quả.

Nhằm huy động các nguồn lực tham gia xây dựng NTM nâng cao, địa phương đang tiến hành lồng ghép các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư, hỗ trợ cho các thôn xây dựng thôn dân cư NTM kiểu mẫu, đảm bảo không chồng chéo, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư từ các nguồn lực được huy động.

Tích cực tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục hiến đất mở rộng đường làng, ngõ xóm; xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông nông thôn nhằm đảm bảo sinh hoạt cho người dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự…

Hiện nay, qua rà soát, xã đã đạt được 11/18 tiêu chí NTM nâng cao, tiếp tục xây dựng điểm thôn Đông và thôn Hóc làm thôn NTM kiểu mẫu, đạt được 5/9 tiêu chí. Cấp ủy, chính quyền đã lên kế hoạch cụ thể và đang ra sức triển khai thực hiện để hoàn thành các tiêu chí còn lại như giao thông, trường học, hộ nghèo, thu nhập… theo đúng lộ trình.

Phó Chủ tịch UBND xã Lê Thế Đắc cho biết: Để giữ vững, nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn NTM và hướng tới mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xã Hoàng Đan tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Bài, ảnh: Dương HàTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: