Kinh Tế

Nâng cao chất lượng các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

Thứ Tư, 30/10/2019

Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), các địa phương trên địa bàn tỉnh đã quan tâm bố trí nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện 2 tiêu chí về văn hóa (tiêu chí số 6 và 16). Qua đó, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh.

Nhà văn hóa thôn Đông Xuân, xã Xuân Lôi (Lập Thạch) được đầu tư xây dựng đạt chuẩn theo tiêu chí NTM. Ảnh Dương Chung

Cơ sở vật chất văn hóa được quan tâm

Sau 10 năm xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn của xã Ngọc Thanh (thành phố Phúc Yên) đã có nhiều thay đổi, đời sống vật chất và mức hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân trên địa bàn ngày càng nâng cao.

Trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, Đảng ủy, chính quyền nhân dân xã Ngọc Thanh đã chú trọng huy động các nguồn lực, vận động nhân dân chung tay xây dựng các thiết chế văn hóa trên địa bàn; đồng thời, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Trong giai đoạn 2011 - 2019, xã đã khởi công xây dựng mới trung tâm văn hóa - thể thao và 14 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn theo quy định, nâng tổng số nhà văn hóa thôn trên địa bàn lên 21, đảm bảo 100% thôn dân cư có nhà văn hóa.

Cùng với nguồn lực của Nhà nước, nhân dân xã Ngọc Thanh đã đóng góp gần 900 triệu đồng và hàng nghìn ngày công lao động để xây dựng các thiết chế văn hóa. Tất cả các nhà văn hóa thôn của xã hiện nay đều có sân thể thao đơn giản, nhà vệ sinh, hệ thống loa, đài… đáp ứng yêu cầu sinh hoạt, hội họp, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao trong nhân dân…

Cùng với việc hoàn thiện các thiết chế văn hóa trên địa bàn, Đảng ủy, chính quyền xã Liên Châu (Yên Lạc) luôn chú trọng đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhằm khơi dậy trong nhân dân tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, giảm nghèo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc…

Đồng chí Vũ Xuân Chiếm, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa được Ban Chỉ đạo xã quan tâm; thực hiện quy trình đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận các danh hiệu văn hóa được thực hiện trên tinh thần công khai, dân chủ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn nên chất lượng phong trào ngày càng được nâng lên. Đến nay, xã có 14/14 thôn dân cư đạt thôn văn hóa, 3/3 làng văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt hơn 95%”.

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, các địa phương trong tỉnh đã nỗ lực xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng các trung tâm văn hóa, thể thao, nhà văn hóa khu dân cư với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Đến nay, toàn tỉnh có 98,2% trung tâm văn hóa - thể thao xã và 99,2% thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định, góp phần nâng tổng số xã đạt tiêu chuẩn về thiết chế văn hóa của tỉnh lên 109/112 xã (đạt 97%).

Cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, các địa phương cũng tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM. Qua phong trào đã thúc đẩy nhân dân đoàn kết thi đua phát triển kinh tế, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; huy động được nội lực của người dân trong xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn mới; nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực; các hoạt động động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao diễn ra sôi nổi…

Hiện nay, toàn tỉnh có 100% xã đạt tiêu chí văn hóa; 1.041/1.071 thôn (97,1%) đạt tiêu chuẩn “Thôn, làng văn hóa” và gần 280 nghìn gia đình văn hóa (89,4%). Việc quan tâm thực hiện các tiêu chí văn hóa trong xây dựng NTM không chỉ nâng cao mức hưởng thụ về đời sống tinh thần của nhân dân mà còn góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội…

Tuy nhiên, tại một số địa phương, nhà văn hóa thôn còn nhỏ hẹp, thiếu trang thiết bị, dụng cụ thể dục - thể thao; việc quản lý, khai thác, sử dụng và tổ chức các hoạt động ở một số trung tâm văn hóa - thể thao xã, nhà văn hóa thôn tần suất sử dụng ít, chưa phát huy hết công năng sử dụng, chưa tạo không khí sôi nổi, thu hút nhân dân…

Để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí văn hóa trong xây dựng NTM, hướng tới xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, cùng với việc tăng cường nguồn lực củng cố và phát triển hệ thống cơ sở vật chất văn hóa đảm bảo đạt chuẩn theo quy định mới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng cường hướng dẫn công tác quản lý, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa; chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa - thể thao ở cơ sở.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM; đổi mới, nâng cao chất lượng trong việc đánh giá, bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa; phát huy tính chủ động, tích cực của người dân trong xây dựng đời sống văn hóa.

Lê MơTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: