Kinh Tế

Sáp nhập Trung tâm Giống cây trồng, Trung tâm Giống vật nuôi và Trung tâm Giống thủy sản thành Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ Ba, 22/10/2019

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2558/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Giống cây trồng, Trung tâm Giống vật nuôi và Trung tâm Giống thủy sản thành Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Sở NN&PTNT.

Theo đó, lãnh đạo trung tâm gồm: Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc; các đơn vị trực thuộc trung tâm, gồm: Trại sản xuất Giống cây trồng Vũ Di, Trại sản xuất Giống cây trồng Mai nham, Trại sản xuất Giống cây trồng Hợp Thịnh, Trại sản xuất Giống thủy sản, Trại sản xuất Giống vật nuôi Thanh Vân.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở NN&PTNT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất việc kiện toàn Giám đốc trung tâm; ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của trung tâm; sắp xếp bố trí viên chức và người lao động theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng quy chế hoạt động của trung tâm trình Giám đốc Sở NN&PTNT ban hành. Chỉ đạo Giám đốc các trung tâm: Giống cây trồng, Giống vật nuôi, Giống thủy sản thực hiện nhiệm vụ có liên quan trong quá trình sáp nhập đúng quy định; thanh quyết toán tài chính, kiểm kê tài sản, cơ sở vật chất và các trang thiết bị liên quan; giao nộp con dấu các trung tâm trên để cơ quan quản lý theo quy định.

Sở Nội vụ phối hợp với Sở NN&PTNT hướng dẫn kiện toàn Giám đốc trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế của trung tâm; thực hiện các chế độ, chính sách đối với viên chức và người lao động của trung tâm theo quy định hiện hành.

Sở Tài chính phối hợp với Sở NN&PTNT hướng dẫn việc chuyển giao, lập hồ sơ quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài sản, tài chính trong quá trình sáp nhập Trung tâm Giống cây trồng, Trung tâm Giống vật nuôi và Trung tâm Giống thủy sản đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

Bảo AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: