Kinh Tế

Phân cấp quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công

Thứ Ba, 06/07/2021

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, việc phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm được chú trọng, tạo điều kiện cho các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh quyết định phương án sắp xếp, sử dụng tài sản công; từ đó, thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản nhà nước đảm bảo đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ, công khai và minh bạch.

Một số cơ quan, đơn vị sử dụng tài sản nhà nước chưa đúng mục đích. Ảnh: Nguyễn Lượng

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Bộ Tài chính và của tỉnh, công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc.

Việc mua sắm, tiếp nhận, điều chuyển, quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước được thực hiện đúng tiêu chuẩn định mức, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần hạn chế tình trạng thất thoát, lãng phí.

Trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị được đưa vào Quy chế nội bộ những quy định cụ thể về quản lý, sử dụng đúng công năng và mục đích công sở.

Việc quản lý, sử dụng ô tô tại các cơ quan, đơn vị đúng đối tượng, định mức nhiên liệu. Công tác rà soát, sắp xếp tài sản nhà đất dôi dư được triển khai tích cực. Các cơ quan, đơn vị chủ động mua sắm tài sản theo phân cấp; thực hiện tốt việc bảo quản, sử dụng và chủ động lập kế hoạch sửa chữa tài sản hư hỏng kịp thời.

Tuy nhiên, công tác quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh hiện nay vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định, đặc biệt là trụ sở, nhà làm việc của một số đơn vị chưa được quản lý chặt chẽ, hiệu quả sử dụng chưa cao.

Việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ sử dụng trụ sở làm việc có nơi chưa thực sự nghiêm túc.

Quá trình bàn giao trụ sở cũ khi chuyển sang trụ sở mới của một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh còn chậm, dẫn đến việc khai thác, huy động nguồn lực từ tài sản công chưa đạt hiệu quả theo yêu cầu.

Một số ít đơn vị, tổ chức vẫn còn để xảy ra tình trạng liên doanh, liên kết, cho thuê, cho mượn tài sản công, trụ sở nhà đất dôi dư chưa đúng quy định; chậm xây dựng đề án báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Nhiều đơn vị sáp nhập theo Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhưng chưa kịp thời xử lý, sắp xếp trụ sở dôi dư. Một số đơn vị chưa tiến hành quy chuẩn, chưa nghiên cứu kỹ tài sản là máy móc, thiết bị chuyên dùng trước khi mua sắm, phải điều chỉnh tăng giảm sau khi UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt dẫn đến khó khăn cho công tác quản lý...

Thực tế này do nhiều nguyên nhân: Luật Quản lý tài sản công mới được ban hành, các chính sách pháp luật về quản lý tài sản công liên tục có sự thay đổi. Chế tài xử phạt vi phạm quy định về pháp luật kế toán, thống kê, các hành vi vi phạm trong việc kê khai, đăng ký, công khai, báo cáo tài sản Nhà nước chưa đủ mạnh.

Một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đối với công tác quản lý, sử dụng tài sản công, chưa ban hành quy chế quản lý sử dụng tài sản công; không thường xuyên cập nhật những biến động về tài sản công dẫn đến việc sử dụng chưa đồng bộ, hiệu quả, gây khó khăn cho cơ quan quản lý và việc tổng hợp báo cáo tài sản công theo quy định.

Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; trong đó, phân cấp cụ thể thẩm quyền cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc: Đầu tư, mua sắm tài sản Nhà nước; thuê trụ sở làm việc hoặc tài sản khác phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; thu hồi tài sản công; điều chuyển tài sản Nhà nước; thanh lý tài sản công; bán tài sản Nhà nước; tiêu hủy tài sản Nhà nước; phân cấp thẩm quyền quyết định tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại.

Đây là cơ sở quan trọng nhằm phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền, tạo tính chủ động cho các tổ chức, đơn vị, địa phương trong qua trình quản lý, sử dụng tài sản công, giảm bớt áp lực cho cấp tỉnh.

Để tăng cường hiệu quả, hiệu lực chính sách phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các tổ chức, đơn vị, địa phương, các sở, ngành chức năng cần làm tốt công tác tham mưu với UBND tỉnh để xây dựng, bổ sung, kiện toàn các văn bản pháp lý về phân cấp đối với từng loại tài sản từ hình thành, sử dụng và kết thúc tài sản.

Hạn chế việc chia sẻ trách nhiệm và phát sinh nhiều TTHC. Đẩy nhanh quá trình sắp xếp, điều chuyển bán đấu giá nhà, đất dôi dư, phát huy công năng sử dụng hiệu quả các cơ sở nhà, đất, đấu giá tăng thu cho NSNN.

Tăng cường thẩm định chặt chẽ việc đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo quy định.

Các đơn vị có tài sản dôi dư muốn thực hiện cho thuê, liên doanh, liên kết tài sản phải xây dựng đề án trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định nhằm đảm bảo sử dụng tài sản công hiệu quả và quản lý chặt chẽ nguồn thu từ việc cho thuê, liên doanh, liên kết tài sản.

Kiên quyết thu hồi những tài sản công cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết không đúng quy định, không đúng mục đích để điều chuyển cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu.

Đặc biệt, thực hiện phân cấp quản lý tài sản công gắn liền với phân cấp quản lý, quyền hạn, trách nhiệm đối với NSNN cho các cấp, các ngành, địa phương bởi NSNN là nguồn lực tài chính chủ yếu hình thành nên các tài sản công ở các địa phương.

Việt SơnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: