Kinh Tế

Huyện Vĩnh Tường: Huy động gần 6.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Thứ Ba, 08/10/2019

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra"; ưu tiên nguồn vốn cho các xã đăng ký đạt chuẩn, lựa chọn các nội dung tiêu chí thực hiện cần ít vốn làm trước; có cơ chế hỗ trợ một số tiêu chí cần nguồn vốn đầu tư lớn đối với những xã khó khăn không có nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Vĩnh Tường đã huy động từ các nguồn lực được gần 6.000 tỷ đồng cho xây dựng NTM. Trong đó, người dân tự nguyện hiến hơn 77.000m2 đất, đóng góp gần 6.000 ngày công lao động và hàng tỷ đồng tiền mặt. Đến nay, toàn huyện có 26/26 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao.

Thời gian tới, huyện tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân; ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng huyện NTM; nâng cao chất lượng các tiêu chí trong lĩnh vực văn hóa- xã hội, môi trường; huy động, lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu, xã NTM kiểu mẫu.

Lâm HảiTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: