Kinh Tế

Hỗ trợ giống lúa chất lượng hàng năm

Thứ Sáu, 09/08/2019

Ngày 5/8/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước ký ban hành Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND quy định về thực hiện hỗ trợ giống lúa chất lượng cho người trồng lúa trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 3/5/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo đó, đối tượng áp dụng là người trồng lúa trên địa bàn tỉnh sử dụng giống lúa chất lượng vào sản xuất (theo danh mục được Sở NN&PTNT ban hành hàng năm).

Để việc hỗ trợ giống lúa chất lượng đạt hiệu quả cao, UBND tỉnh yêu cầu: Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định; tổng hợp nhu cầu đăng ký hỗ trợ của các địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch hàng năm báo cáo UBND tỉnh. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thẩm định dự toán kinh phí; hướng dẫn các thủ tục thanh quyết toán việc hỗ trợ giống lúa chất lượng.

UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách hỗ trợ cho người trồng lúa trên địa bàn; chỉ đạo phòng NN&PTNT (phòng Kinh tế) tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định; giám sát, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện trên địa bàn. UBND cấp xã tổng hợp nhu cầu hỗ trợ giống lúa chất lượng của người trồng lúa trên địa bàn; thu phần kinh phí đối ứng của người trồng lúa; chịu trách nhiệm quản lý, cấp phát lượng giống được hỗ trợ tại địa phương...

Dương MinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: