Kinh Tế

Ủy ban MTTQ xã Đạo Trù: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động sát với thực tế

Thứ Tư, 22/05/2019

Với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu... 5 năm qua, hoạt động của Ủy ban MTTQ xã Đạo Trù (Tam Đảo) và các tổ chức thành viên đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở một xã miền núi có xuất phát điểm kinh tế thấp, đồng bào dân tộc Sán Dìu chiếm gần 88%; củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đạt được kết quả đó, theo đồng chí Đàm Thị Sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đạo Trù thật không dễ dàng. Ở Đạo Trù, người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp, không có nghề phụ truyền thống, trình độ dân trí hạn chế, nhiều người không biết tiếng phổ thông, còn nhiều hủ tục lạc hậu... Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới việc tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phát huy vai trò của người đứng đầu Ủy ban MTTQ xã, đồng chí Đàm Thị Sinh thường xuyên xuống tận thôn để nắm bắt tâm tư, tình cảm, phong tục của người dân, đồng thời, hiểu rõ hơn việc triển khai, thực hiện phong trào ở các thôn. Đối với những người dân chỉ nói được tiếng dân tộc Sán Dìu, đồng chí trực tiếp dịch ra tiếng phổ thông rồi chuyển tải các thông điệp đó tới cơ quan chức năng. Điều này đã tạo được niềm tin của nhân dân trong xã đối với người đứng đầu tổ chức mặt trận.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên luôn đa dạng hóa nội dung, phương thức hoạt động sát với thực tế, phát huy tính chủ động, sáng tạo. 6 tháng, 1 năm, Ủy ban MTTQ xã thông qua chương trình công tác, kế hoạch triển khai các cuộc vận động, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với Đảng ủy và chính quyền; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức; thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương; thành lập Ban công tác mặt trận, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng và chỉ đạo hoạt động đạt hiệu quả; ban hành quy chế phối hợp công tác với UBND và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt các nội dung đã ký kết.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do mặt trận và các tổ chức thành viên chủ trì được phối hợp tổ chức tốt như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”... đã góp phần thúc đẩy các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giúp nhau phát triển kinh tế, xây nhà đại đoàn kết, hiến đất xây dựng nông thôn mới, vệ sinh đường làng ngõ xóm, bảo vệ môi trường... ở địa phương. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được cán bộ và nhân dân toàn xã hưởng ứng. Cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân đã hiến hơn 57.000m2 đất, đóng góp 852 triệu đồng và 2.946 ngày công để xây dựng nông thôn mới. Việc cưới, việc tang, mừng thọ được nhân dân địa phương tổ chức theo nếp sống mới,loại bỏ các hủ tục lạc hậu. Toàn xã có 13/13 thôn có nhà văn hóa; số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa ngày càng tăng.

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa và nhân đạo, từ thiện được lãnh đạo xã quan tâm. MTTQ và các đoàn thể phối hợp trao quà tặng các gia đình chính sách, người có công, thương binh, bệnh binh, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, trẻ em mồ côi vào các dịp lễ, Tết hàng năm. Việc vận động xây dựng Quỹ "Vì người nghèo” được tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Tổng số tiền nhân dân đã ủng hộ 5 năm qua lên đến hơn 140 triệu đồng, đã chi hỗ trợ cho hộ khó khăn đột xuất, hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới nhà ở cho hộ nghèo...

Thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, mặt trận và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền dân chủ trong việc tham gia tiếp xúc cử tri, đóng góp ý kiến vào dự thảo quy hoạch nông thôn mới, dự thảo xây dựng các công trình công cộng của thôn, xây dựng quy ước, hương ước; tích cực nắm bắt tư tưởng nhân dân, đồng thời, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, hội viên, nhân dân.

Còn rất nhiều những kết quả mà Ủy ban MTTQ xã Đạo Trù đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, để khắc phục hạn chế, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, Ủy ban MTTQ xã tăng cường công tác vận động, tập hợp và phát huy vai trò người tiêu biểu, người có uy tín, lực lượng cốt cán trong cộng đồng dân cư, các dân tộc. Thực hiện đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật, đồng thời, giám sát việc triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, đặc biệt là những vấn đề về đất đai, giải phóng mặt bằng.

Bạch DươngTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: