Kinh Tế

Mặt trận Tổ quốc trích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Thứ Tư, 22/05/2019

Xác định tham gia xây dựng Đảng, chính quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, Ủy ban MTTQ huyện Tam Đảo tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã tổ chức góp ý vào các văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, đảng viên ở địa bàn dân cư; góp ý vào dự thảo kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm của Ban Thường vụ Huyện ủy; góp ý đối với Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19 - NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập…

Trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tập trung hướng về cơ sở, địa bàn dân cư bằng những phương thức phù hợp, hiệu quả, góp phần động viên nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương xã hội. Trong 5 năm (2014 -2019), MTTQ phối hợp với phòng tư pháp, các tổ chức thành viên mở 34 lớp tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật, giới thiệu văn bản pháp luật mới cho hơn 5.000 lượt người; tổ chức thi tìm hiểu về Luật Đất đai, Luật Dân sự với hơn 21.000 bài dự thi; các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức hơn 200 hội nghị lồng ghép, phát hành và cấp miễn phí 31.000 tờ rơi tuyên truyền.

Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tiếp tục được củng cố, kiện toàn; 104 tổ hòa giải ở cơ sở gồm 592 thành viên đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tham gia hòa giải 289 vụ việc, trong đó, hòa giải thành 227 vụ việc. MTTQ tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, tham gia thảo luận, xây dựng quy ước, hương ước, xây dựng các thiết chế văn hóa làng, xã gắn với thuần phong mỹ tục của địa phương, khai thác hiệu quả tủ sách pháp luật tại các nhà văn hóa thôn…

Công tác tham gia xây dựng pháp luật ngày càng được mở rộng về phạm vi, có chất lượng, thiết thực và hiệu quả hơn. Các tầng lớp nhân dân đã phát huy dân chủ, trí tuệ, tích cực tham gia với 85 ý kiến có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và nhân dân như: Luật Đất đai, Luật Dân sự và các dự án luật khác. Thực hiện các nội dung giám sát, phản biện xã hội theo tinh thần Quyết định 217, Quyết định 218, MTTQ huyện chủ trì tổ chức 43 cuộc giám sát chuyên đề với 11 nội dung; các đoàn thể chính trị - xã hội huyện thực hiện 24 cuộc giám sát, góp phần phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị…

Những năm qua, các ban, ngành, đoàn thể xã Hồ Sơn phối hợp với MTTQ xã duy trì tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các cuộc vận động, các phong trào như: “Ngày vì người nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… Nhờ đó, nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình sản xuất tiêu biểu như: Mô hình trồng nấm, su su, chuối, cây dược liệu... Đến nay, toàn xã có 30 - 40 gia trại, trang trại; hơn 60 ha trồng rau su su tập trung ở thôn Làng Hà; hơn 13 ha trồng chuối tập trung ở thôn Sơn Đông… Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 3,26%, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Ông Triệu Ngọc Đĩnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tam Đảo cho biết: Tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của MTTQ trong hệ thống chính trị, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, thời gian tới, MTTQ huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hội viên, đoàn viên và nhân dân để nâng cao nhận thức về thực hiện quyền và trách nhiệm của công dân trong phát huy dân chủ ở cơ sở; tích cực tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, dự án luật; phối hợp tổ chức các buổi đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, đặc biệt là tổ chức đối thoại trực tiếp theo chuyên đề nhằm giải quyết ngay những vấn đề khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Hồng TínhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: