Kinh Tế

Cầu nối lan tỏa phong trào xây dựng nông thôn mới

Thứ Ba, 14/05/2019

Với vai trò là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong phong trào xây dựng NTM, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sông Lô đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong xây dựng NTM. Thông qua MTTQ huyện, nhiều cách làm hay trong xây dựng NTM được nhân rộng, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng NTM trên địa bàn huyện Sông Lô.

Cán bộ MTTQ huyện Sông Lô kiểm tra chất lượng xây dựng đường bê tông nông thôn. Ảnh Hà Phương

Với vai trò là tổ chức chính trị- xã hội có uy tín cao trong cộng đồng dân cư, Ủy ban MTTQ huyện Sông Lô chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Với sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện Sông Lô ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao và có sức lan tỏa tại khu vực dân cư. Hàng năm, được sự vận động tích cực của MTTQ các cấp, các khu dân cư tích cực phát động người dân đăng ký thực hiện tốt nội dung cuộc vận động xây dựng NTM.

Đơn cử như tiêu chí văn hóa, tại các xã, số thôn đăng ký đạt tiêu chuẩn “Làng văn hóa” và số hộ đăng ký đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa năm sau luôn cao hơn năm trước. Theo số liệu thống kê, năm 2014, có hơn 20.000 hộ đạt gia đình văn hóa (chiếm 80% tổng số hộ trên địa bàn), hết năm 2018, số hộ đạt gia đình văn hóa đã tăng gần 4.000 hộ (tăng hơn 7% so với năm 2014); số thôn, đạt tiêu chuẩn làng văn hóa cũng tăng từ 85% năm 2014 lên hơn 90% năm 2018. Việc thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, tổ chức các lễ hội theo Chỉ thị 03 của Tỉnh ủy được MTTQ huyện tích cực tuyên truyền, phổ biến và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía người dân, tạo chuyển biến về nhận thức đến hành động, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Trên cơ sở làm cho người dân hiểu lợi ích của việc xây dựng NTM, đã khơi dậy được sự đồng thuận của nhân dân trong việc chung tay xây dựng NTM, nhất là ở những xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bằng nhiều hình thức khác nhau trong việc tuyên truyền, cán bộ MTTQ các xã, thôn đã đến từng gia đình, giải thích thấu đáo mọi việc người dân chưa hiểu; người có chức sắc, uy tín trong dòng họ trực tiếp đến từng hộ dân vận động hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn để đẹp nhà, đẹp làng theo tiêu chí “nhà sạch, vườn đẹp”. Cùng với đó là việc triển khai xây dựng mô hình mẫu với tuyến đường phong quang, sạch đẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường; tham gia tích cực vào việc hoàn thành tiêu chí giảm nghèo, nâng cao chất lượng văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự trong từng khu dân cư…

Trên cơ sở bám sát chủ trương của tỉnh, của huyện, MTTQ huyện tập trung tuyên truyền, hỗ trợ người dân phát huy tinh thần sáng tạo, ứng dụng KHKT, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong SXKD gắn với công tác vệ sinh môi trường. Nhiều mô hình, cách làm hay được áp dụng và nhân rộng, tạo tiền đề để người dân đóng góp sức người, sức của, góp phần hoàn thiện các tiêu chí NTM.

Để nâng cao tính dân chủ, tạo sự đồng thuận cao, trên cơ sở làm điểm để rút kinh nghiệm nhân rộng, bước đầu, Ủy ban MTTQ huyện đã hướng dẫn Ủy ban MTTQ ở 5 xã Bạch Lưu, Phương Khoan, Đôn Nhân, Đức Bác và Quang Yên tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trong xây dựng NTM theo đúng quy định. Những ý kiến đóng góp được tổng hợp, chọn lọc và thống nhất, làm cơ sở để các địa phương trong huyện thực hiện các công trình, dự án trong chương trình NTM. Tính đến hết năm 2018, đã có 14/16 xã trên địa bàn huyện Sông Lô về đích NTM, phấn đấu đến hết năm 2019, huyện Sông Lô sẽ đạt chuẩn huyện NTM.

Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng NTM, thời gian tới, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Sông Lô tập trung đổi mới hình thức vận động, nhân rộng những cách làm hay nhằm thu hút đông đảo người dân tham gia, hưởng ứng; tận dụng tối đa nguồn lực, tiềm năng của mỗi địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT- XH, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lựa chọn những nội dung trọng tâm, điểm nhấn để thực hiện có hiệu quả các tiêu chí phù hợp với tình hình cụ thể ở mỗi địa phương.

Hoàng SơnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: