Kinh Tế

Dành hơn 4 tỷ đồng bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ Năm, 25/04/2019

Mới đây, UBND tỉnh thông qua Quyết định thực hiện Đề án “Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo (KNTC) cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019- 2021” nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực, trình độ nghiệp vụ của cán bộ, công chức trong việc giải quyết KNTC; giúp người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình khi thực hiện việc KNTC và trách nhiệm khi chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; tăng cường mối quan hệ, sự phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh dành hơn 4 tỷ đồng triển khai thực hiện đề án bao gồm: Mua trang thiết bị; biên soạn, in ấn tài liệu; tổ chức các lớp phổ biến, giáo dục và bồi dưỡng nghiệp vụ; tổ chức hội nghị; văn phòng phẩm; chi khác... theo tiêu chuẩn, định mức được pháp luật quy định. Trong đó, kinh phí được sử dụng cho năm 2019 là trên 1 tỷ đồng; năm 2020 là gần 2 tỷ đồng và năm 2021 là hơn 1 tỷ đồng. UBND tỉnh giao Sở Tài chính tổ chức quản lý, sử dụng thanh quyết toán kinh phí được cấp theo đúng quy định.

Lưu NhungTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: