Kinh Tế

Năm 2019, phấn đấu giảm gần 2.000 hộ nghèo

Thứ Sáu, 05/04/2019

Tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các dự án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội để hỗ trợ giảm nghèo, cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu ở khu vực xã khó khăn, khu vực miền núi, thôn đặc biệt khó khăn, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch về thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2019.

Theo đó, phấn đấu cuối năm 2019, toàn tỉnh giảm gần 2.000 hộ nghèo, trong đó, huyện Lập Thạch giảm 310 hộ nghèo; huyện Sông Lô giảm 300 hộ nghèo; huyện Tam Dương giảm 220 hộ nghèo; huyện Tam Đảo giảm 280 hộ nghèo; huyện Yên Lạc giảm 275 hộ nghèo; huyện Vĩnh Tường giảm 230 hộ nghèo; huyện Bình Xuyên giảm 100 hộ nghèo; thành phố Vĩnh Yên giảm 50 hộ nghèo, thành phố Phúc Yên giảm 70 hộ nghèo.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai điều tra, rà soát hộ nghèo, thực hiện chính sách cho hộ nghèo; tăng cường hoạt động tuyên truyền với nội dung và hình thức đa dạng, phù hợp với tâm lý, tập quán của nhân dân; nêu gương những cách làm hay, mô hình hiệu quả, người tốt việc tốt trong giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững...

Mai LiênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: