Kinh Tế

Bình Xuyên quan tâm xây dựng thiết chế văn hóa

Thứ Ba, 11/09/2018

Không ngừng nâng cao hiệu lực quản lý và hiệu quả hỗ trợ xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thể thao ngày càng cao của nhân dân... là mục tiêu mà các cấp chính quyền huyện Bình Xuyên phấn đấu thực hiện trong thời gian tới.

Nhà văn hóa thôn Ái Văn, xã Sơn Lôi (Bình Xuyên) là nơi vui chơi, luyện tập thể dục, thể thao của người dân địa phương. Ảnh: Kim Ly

Những năm qua, công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho lĩnh vực văn hóa - thể thao nói chung và việc thực hiện cơ chế, chính sách, quy định về cơ sở vật chất văn hóa của trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã và nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố được huyện Bình Xuyên quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Ngoài các cơ chế, chính sách của tỉnh, UBND huyện dành một phần ngân sách để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất văn hóa trên địa bàn. Huyện đã quy hoạch, giới thiệu địa điểm, giải phóng mặt bằng cho 10 trung tâm văn hóa - thể thao xã và 60 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố với tổng diện tích quy hoạch gần 21 ha. Huyện chi trả gần 19 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng cho hơn 15,5 ha đất đối với trung tâm văn hóa - thể thao xã và chi trả hơn 6,4 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng cho gần 6 ha đất đối với nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, cơ bản đảm bảo theo quy định về thực hiện cơ chế hỗ trợ của tỉnh, của huyện.

Bên cạnh đó, huyện thực hiện hỗ trợ gần 20 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất văn hóa cho 10 trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã; hỗ trợ hơn 22 tỷ đồng xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; hơn 2 tỷ đồng xây dựng sân thể thao đơn giản của 104 thôn; hỗ trợ mua sắm trang thiết bị hội họp cho 44 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố.

Có thể nói, hệ thống thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư đầy đủ trang thiết bị đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao đời sống văn hóa và nhu cầu luyện tập thể dục, thể thao, vui chơi giải trí của người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao đối với 3 thị trấn: Hương Canh, Thanh Lãng, Gia Khánh còn chậm.

Diện tích đất sử dụng cho một số nhà văn hóa chưa đảm bảo theo quy định mới. Việc thực hiện cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng sân luyện tập thể dục, thể thao đơn giản tại một số thôn, tổ dân phố có nơi chưa thực hiện đảm bảo theo quy định, do đó, dẫn tới trình tự, thủ tục thanh, quyết toán của một số công trình còn chưa tuân thủ theo nguyên tắc hỗ trợ.

Công tác hướng dẫn, kiểm tra trong việc thực hiện đầu tư xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao xã, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố chưa được thường xuyên, sâu sát, nên một số công trình được phê duyệt vốn đầu tư lớn trong khi việc huy động vốn ngoài ngân sách đạt thấp, dẫn đến nợ xây dựng cơ bản của một số xã còn cao.

Để xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao nói chung và cơ sở vật chất của trung tâm văn hóa - thể thao xã, nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố nói riêng, đáp ứng với nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, thể thao của nhân dân, mới đây, HĐND huyện Bình Xuyên đã ban hành Nghị quyết số 57 về việc nâng cao hiệu lực quản lý, hiệu quả thực hiện cơ chế, chính sách và quy định về cơ sở vật chất hệ thống thiết chế văn hóa trên địa bàn.

Trong thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa; tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao, trong đó, quan tâm công tác quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa.

Quy hoạch đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các thiết chế văn hóa; tổ chức các hoạt động thu hút và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân hưởng thụ văn hóa, luyện tập thể dục, thể thao và vui chơi giải trí;quy hoạch các thiết chế văn hóa gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện và của các xã, thị trấn. Các cơ quan chuyên môn thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách và quy định về cơ sở vật chất của trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã, nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện để việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ đảm bảo theo đúng quy định.

Lưu NhungTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: