Kinh Tế

Năm 2018, phấn đấu thu hơn 14 tỷ đồng Quỹ phòng, chống thiên tai

Thứ Ba, 10/07/2018

Nhằm xã hội hóa, nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ngày 9/7/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4999/KH-UBND về thu Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh năm 2018.

Theo đó, chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh năm 2018 hơn 14 tỷ đồng, trong đó, các huyện, thành phố hơn 7 tỷ đồng; khối các cơ quan của tỉnh hơn 1 tỷ đồng; các đơn vị lực lượng vũ trang 900 triệu đồng; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh hơn 270 triệu đồng và khối các doanh nghiệp hơn 5 tỷ đồng.

Để đạt được chỉ tiêu giao, UBND tỉnh yêu cầu Ban quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh đôn đốc, tổng hợp tiến độ thu, nộp quỹ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch được phê duyệt; phát hành, thông báo về giao chỉ tiêu thu nộp quỹ tới các cơ quan, đoàn thể, tổ chức kinh tế- chính trị- xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố và thực hiện việc quản lý quỹ theo đúng quy định.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, đơn vị lực lượng vũ trang, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc thu quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh của đơn vị mình và nộp cho cơ quan quản lý quỹ cấp tỉnh tại Kho bạc nhà nước tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về cơ quan quản lý quỹ cấp tỉnh để được hướng dẫn hoặc tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo.

Mai LiênTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: