Kinh Tế

Gọn đầu mối, tăng hiệu quả hoạt động

Thứ Ba, 24/04/2018

Qua hơn 1 năm triển khai Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), bước đầu thành phố Phúc Yên đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Nhiều đầu mối, cơ quan, đơn vị có cùng chức năng, nhiệm vụ được sáp nhập đi vào hoạt động hiệu quả; tinh giản được số lượng lớn cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường, thôn, tổ dân phố, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng, song vẫn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Nhận thức việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC từ tỉnh xuống cơ sở là nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị-xã hội, thành phố Phúc Yên đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các đơn vị thống nhất nhận thức và thực hiện chủ trương về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trên địa bàn. Ngay sau khi các kế hoạch, văn bản của cấp trên được ban hành, Phúc Yên đã nhanh chóng tổ chức hội nghị để tuyên truyền, quán triệt các nội dung trong Đề án 01 đến toàn thể CBCCVC, người lao động; đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai.

Sau khi sáp nhập Đội Quản lý trật tự đô thị trực thuộc Phòng Quản lý đô thị thành phố Phúc Yên, đơn vị hoạt động có hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: Thế Hùng

Đến nay, sau hơn 1 năm triển khai Đề án số 01, Phúc Yên đã hoàn thành các nội dung đề ra trong giai đoạn từ năm 2016-2017, bước đầu đã thu gọn một số đầu mối, tăng hiệu quả hoạt động. Về sắp xếp tổ chức bộ máy, Phúc Yên đã thực hiện xong một số đề án về sáp nhập, giải thể một số phòng, ban có chức năng, nhiệm vụ tương đồng như: Sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo Thành ủy; tổ chức lại Đài Truyền thanh và Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao; sáp nhập Ban Giải phóng mặt bằng và Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành Ban Quản lý dự án, đầu tư xây dựng thành phố; giải thể Phòng Dân tộc, chuyển chức năng, nhiệm vụ về Văn phòng HĐND, UBND thành phố; giải thể Trạm Khuyến nông, chuyển chức năng, nhiệm vụ về Phòng Kinh tế.

Bên cạnh đó, thành phố đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước đối với một số đơn vị như Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Đội Quản lý trật tự đô thị; thành lập Trung tâm Hành chính công thành phố và thực hiện việc sáp nhập 15 tổ dân phố của phường Trưng Trắc thành 10 tổ dân phố…

Sau khi sáp nhập các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, Phúc Yên đã tinh giản được 7 cán bộ công chức theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, hoàn thiện hồ sơ đề nghị giải quyết cho 27 cán bộ ngành GD-ĐT nghỉ hưu theo Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Đối với cấp xã, phường, đã giảm được 169 cán bộ không chuyên trách, đạt 125% kế hoạch năm 2017; cấp thôn, tổ dân phố đã giảm được 792 người không chuyên trách. Việc bố trí cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thôn, tổ dân phố bảo đảm đúng số lượng quy định theo Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Bằng, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Phúc Yên cho biết: Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai Đề án số 01 tại thành phố vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Một số cơ sở khi sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế vẫn còn tình trạng thiếu kiên quyết, nể nang, ngại va chạm, muốn giữ ổn định đơn vị mình. Việc bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp thôn, tổ dân phố do liên quan đến các tiêu chuẩn được quy định trong điều lệ của các tổ chức hội nên việc bố trí cán bộ kiêm nhiệm gặp nhiều khó khăn…

Năm 2018, để thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Phúc Yên tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Đồng thời, rà soát chức năng, nhiệm vụ để sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. Tiếp tục nhất thể hóa một số chức danh,chuyển nhiệm vụ nhân viên y tế học đường về trạm y tế xã, phường; thí điểm 2 đơn vị thực hiện Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã, phường; tiếp tục thực hiện giảm số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố…

Kim Hiền

 

 TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: