Kinh Tế

Giá trị sản xuất đạt gần 613 tỷ dồng

Thứ Sáu, 04/04/2014

Thực hiện chương trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có nhiều chủ trương, chính sách thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, trong đó có thủy sản. Tập trung sản xuất thủy sản thông qua các mô hình, dự án ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật như: Cải tạo cơ sở vật chất sản xuất giống thủy sản; mô hình nuôi cá giống mới, chuyển giao công nghệ trong sản xuất giống; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; chuyển đổi vùng trũng sang nuôi trồng thủy sản...

Từ khi Nghị quyết số 52 của HĐND tỉnh về khuyến khích hỗ trợ phát triển giống vật nuôi, thủy sản giai đoạn 2012-2015 được triển khai nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất, sử dụng nhiều giống mới có năng suất, chất lượng: Như ba ba, cá rô phi đơn tính dòng Đường Nghiệp, chép lai 3 máu, trê lai, chim trắng... Nhiều trang trại, hộ gia đình đầu tư nuôi theo phương thức thâm canh và bán thâm canh, cơ sở hạ tầng kỹ thuật được cải tạo, nâng cấp. Năm 2013, giá trị sản xuất thủy sản toàn tỉnh đạt gần 613 tỷ đồng, tăng gần 10 lần, diện tích nuôi trồng tăng gần 2.500 ha so với năm 2003. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã có gần 2.000 ha vùng đất chiêm trũng, cấy lúa kém hiệu quả chuyển sang nuôi trồng thủy sản 1 vụ cá, 1 vụ lúa cho năng suất cao, hiệu quả kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo cho nhiều hộ nông dân.

Dương Minh.TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: