Giáo Dục

Phát huy vai trò người đứng đầu trong xây dựng môi trường giáo dục

Thứ Sáu, 19/04/2019

Hiệu trưởng có vai trò quan trọng và tiên quyết trong việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, tự chủ, thân thiện; đồng thời, là người chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt đ