Giáo Dục

Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo

Thứ Hai, 03/12/2018

Từ đầu năm học 2018-2019 đến nay, thanh tra ngành GD&ĐT đã tập trung thanh tra việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, quy chế chuyên môn, nội dung, phương pháp giảng dạy... góp phần quan trọng giữ vững kỷ cương, kỷ luật ở các cơ sở giáo dục; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GD&ĐT trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Thanh tra Sở GD&ĐT trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra. Ảnh: Trường Khanh

Với nhiệm vụ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động thanh tra giáo dục, Sở GD&ĐT tiếp tục quán triệt, thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đến năm 2020”, kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ thanh tra, cộng tác viên thanh tra. Chỉ đạo Thanh tra sở hướng dẫn các Phòng GD&ĐT về công tác kiểm tra, hướng dẫn cơ sở giáo dục trực thuộc về công tác kiểm tra nội bộ nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.

Nhờ vậy, hoạt động thanh tra ngày một chuẩn hóa, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung thanh tra trách nhiệm quản lý của người đứng đầu các cơ sở giáo dục; điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, việc thực hiện cơ chế tự chủ, dân chủ trong nhà trường; thi,cấp văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; công tác thi tốt nghiệp THPT quốc gia và tuyển sinh cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên; tình trạng lạm thu, dạy thêm, học thêm; an toàn trường học, đạo đức, lối sống của học sinh và giáo viên; thanh tra trách nhiệm quản lý tài chính, tài sản và trách nhiệm thực hiện quy định tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng của hiệu trưởng các trường trực thuộc; thanh tra trách nhiệm quản lý Nhà nước của một số Phòng GD&ĐT huyện, thành phố…

Qua thanh tra đã phát hiện những thiếu sót trong công tác quản lý tại các cơ sở giáo dục; các đoàn thanh tra đã tư vấn và chấn chỉnh kịp thời; công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra được quan tâm đúng mức, góp phần giữ vững nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng giáo dục.

Đồng chí Hoàng Tiến Sỹ, Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT cho biết: Hằng năm, Thanh tra Sở GD&ĐT chủ động xây dựng kế hoạch công tác thanh tra phù hợp với thực tiễn và xu hướng phát triển của ngành. Hiện tại, việc quản lý công tác giáo dục đang đổi mới mạnh mẽ theo hướng tăng cường phân cấp, tăng cường tính tự chủ cho cơ sở giáo dục và sự chủ động của giáo viên, giúp cơ sở giáo dục và các cá nhân liên quan thực hiện tự chủ đúng quy định của pháp luật, không can thiệp trực tiếp vào hoạt động chuyên môn của nhà trường và giáo viên.

Đồng thời, tham mưu lãnh đạo Sở GD&ĐT các nội dung về xây dựng và kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự làm công tác thanh tra; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thanh tra. Đến nay, toàn ngành có 5 cán bộ thanh tra chuyên trách, 69 cộng tác viên thanh tra khối các đơn vị trực thuộc sở và 364 cộng tác viên thanh tra thuộc khối các Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố. 100% cán bộ, cộng tác viên thanh tra có phẩm chất tốt, có năng lực và am hiểu về chuyên môn nghiệp vụ.

Thực hiện kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2018-2019, Thanh tra Sở GD&ĐT phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ tiến hành 1 cuộc thanh tra hành chính tại Trường THPT Quang Hà (Bình Xuyên); 8 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại các trường từ bậc mầm non đến các trường trung cấp, cao đẳng về các nội dung: Kiểm tra giờ dạy trên lớp, hồ sơ và các hoạt động chuyên môn có liên quan đến việc dạy và học; việc chỉ đạo tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng dạy và học của các đơn vị. Kết quả, 100% các đơn vị được thanh tra đều thực hiện khá tốt trách nhiệm, các hoạt động giáo dục được giữ vững, đảm bảo nền nếp, kỷ cương.

Hoạt động thanh tra đã giúp ngành GD&ĐT phát hiện và kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở những sai phạm, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản,toàn diện giáo dục và đào tạo.

Thời gian tới, Sở GD&ĐT tiếp tục thực hiện đổi mới công tác thanh tra theo Nghị định số 42/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục, Thông tư số 39 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục. Tăng cường thanh tra đột xuất, tập trung chấn chỉnh việc quản lý, chỉ đạo thực hiện tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ sở giáo dục trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao về thanh tra, kiểm tra nội bộ. Thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm của sở đến đội ngũ thanh tra và các đơn vị, nhà trường…

Thu NhànTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: