Giáo Dục

Trường cao đẳng Vĩnh Phúc: Chú trọng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

Thứ Năm, 20/04/2017

Trong thời gian qua, nhận thức sâu sắc vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp chấp Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Đảng ủy Trường cao đẳng Vĩnh Phúc đã ban hành Chương trình hành động số 492- CTHĐ/ĐU và Kế hoạch số 57/KH-ĐT để triển khai thực hiện nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

Kế hoạch hành động của nhà trường đề cập đến tất cả các nội dung cần đổi mới: Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đổi mới chương trình, hình thức, phương pháp dạy học, kiểm tra, thi và đánh giá kết quả đào tạo; công tác nghiên cứu khoa học - hợp tác quốc tế; xây dựng tổ chức bộ máy, phát triển đội ngũ; công tác học sinh, sinh viên; công tác đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, tài chính; đổi mới công tác quản lý. Nhà trường coi việc đổi mới chương trình, hình thức, phương pháp dạy học, kiểm tra, thi và đánh giá kết quả đào tạo là khâu then chốt, quan trọng trong quá trình thực hiện Nghị quyết 29, tập trung thực hiện rà soát, điều chỉnh, xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo bảo đảm thống nhất, liên thông theo từng ngành, nhóm ngành nghề đào tạo, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Nhà trường rà soát, điều chỉnh, phát triển chương trình các ngành đào tạo giáo viên phù hợp với định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực của người học, trong đó, chú trọng tới mục tiêu, nội dung chương trình, các điều kiện để thực hiện chương trình, cách thức phát triển chương trình ở trường phổ thông. Trước hết, điều chỉnh, bổ sung, cập nhật nội dung chương trình của các học phần lý luận dạy học các chuyên ngành theo hướng đổi mới, tăng thực hành, giảm lý thuyết, tăng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, gắn với thực tế giảng dạy ở trường phổ thông. Các học phần phải dành từ 30 đến 50% cho việc thực hành, thảo luận và tự học của sinh viên và dành từ 5 đến 10 tiết để liên hệ các nội dung của học phần với thực tế giảng dạy ở phổ thông.

Cùng với điều chỉnh đề cương chi tiết học phần theo hướng cụ thể hóa mục tiêu của chương trình đào tạo, nhà trường đã và đang xậy dựng, điều chỉnh nội dung rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên để nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên, gắn với thực tế. Xây dựng, từng bước điều chỉnh, hoàn thiện Đề án tuyển sinh của trường phù hợp với điều kiện thực tế hàng năm. Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh. Ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản, tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn tuyển sinh, hỗ trợ thông tin, tuyên truyền, chú trọng việc cung cấp các thông tin tuyển sinh của nhà trường trên website, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đáp ứng yêu cầu về đổi mới tuyển sinh… nhằm tuyển đủ chỉ tiêu theo quy định.

Nhà trường mở rộng liên kết với các trường đại học tổ chức đào tạo liên thông, liên kết mở các lớp đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ nhằm cung cấp cho sinh viên các kỹ năng bổ trợ cho ngành được đào tạo hoặc nhu cầu tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp dạy và học theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học. Chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân, tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa, truyền thống và đạo lý dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Dạy ngoại ngữ và tin học theo hướng chuẩn hóa, thiết thực, bảo đảm năng lực sử dụng của người học. Từng bước thực hiện việc đánh giá trình độ đầu vào môn tiếng Anh đối với sinh viên mới nhập trường (bắt đầu thực hiện với sinh viên tuyển sinh 2015) để xác định được trình độ của sinh viên. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, tổ chức dạy học phù hợp với trình độ của sinh viên nhằm đạt mục tiêu sinh viên tốt nghiệp ra trường đạt trình độ C1 (bậc 5) chuyên ngành tiếng Anh và trình độ B1 (bậc 3) các ngành không chuyên tiếng Anh theo chuẩn đầu ra.

Trường tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn nghề nghiệp của người học, hướng dẫn học sinh, sinh viên tự học, tự nghiên cứu. Tăng cường sinh hoạt chuyên môn của các nhóm chuyên môn thông qua việc dự giờ thăm lớp hàng năm. Mỗi năm, giảng viên phải đăng kí các chuyên đề tự bồi dưỡng, ít nhất 2 giờ thao giảng, dự 10 giờ ở trường phổ thông để đánh giá, rút kinh nghiệm, từng bước nâng cao năng lực chuyên môn sát với chương trình đổi mới. Tiếp tục đổi mới công tác thi, kiểm tra và đánh giá theo hướng đánh giá năng lực của người học, kết hợp đánh giá trong quá trình và kết quả của từng giai đoạn đào tạo nhằm kịp thời điều chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động dạy và học. Xây dựng và hoàn thiện ngân hàng đề thi chung trong nhà trường đối với các chuyên ngành đào tạo (sát với mục tiêu từng học phần, theo các mức năng lực nhận thức từ biết, nhớ, hiểu, đến áp dụng...). Thực hiện tốt công tác tổ chức thi học phần, thi tốt nghiệp đối với các hệ đào tạo. Tiếp tục triển khai việc lấy ý kiến đánh giá của người học với giảng viên và các bộ phận phục vụ đào tạo của nhà trường để kịp thời có những điều chỉnh, nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ đào tạo.

Cùng với đó, Trường cao đẳng Vĩnh Phúc thực hiện tốt quy chế công khai của các cơ sở giáo dục. Công khai kết quả học tập của sinh viên, công khai về điều kiện vật chất, đội ngũ và các điều kiện khác cho quá trình đào tạo. Rà soát và công khai mục tiêu, chuẩn đầu ra của từng chương trình đào tạo, coi đó là cam kết bảo đảm chất lượng của nhà trường với xã hội. Xây dựng chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo dựa trên chuẩn nghề nghiệp của ngành, hướng đến tiếp cận về phẩm chất và năng lực của người học. Đối với các ngành đào tạo giáo viên, chuẩn đầu ra phải tương thích với chương trình giáo dục phổ thông mới. Tăng cường mối liên kết giữa nhà trường với các trường phổ thông, các cơ sở sản xuất, kinh doanh bên ngoài nhà trường trong công tác thực hành, thực tế, thực tập của sinh viên. Đề xuất với Sở Giáo dục và Đào tạo, phối hợp với các phòng giáo dục xây dựng 20 trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn toàn tỉnh là các trường thực hành, là địa điểm để cán bộ quản lý, giảng viên và học sinh, sinh viên của nhà trường thực hiện công tác thực hành nghề nghiệp, trao đổi kinh nghiệm và các ứng dụng về đổi mới giảng dạy. Trước mắt, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phúc Yên xây dựng 8 trường mầm non, tiểu học, THCS là cơ sở thực hành của nhà trường. Nội dung này được thực hiện từ năm học 2015-2016. Tổ chức khảo sát lấy ý kiến của nhà tuyển dụng, thị trường lao động, của sinh viên đang học, đã tốt nghiệp về chương trình đào tạo, chất lượng đào tạo của nhà trường để kịp thời điều chỉnh phù hợp. Chủ động tìm kiếm các đơn vị có nhu cầu sử dụng lao động để phối hợp đào tạo, đồng thời tư vấn việc làm cho sinh viên.

Với các nội dung đổi mới như trên, nhà trường tin tưởng, sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới theo tinh thần Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất, năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của người học, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Trần Văn ThuậnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: