Giáo Dục

Gần 89% số trường học đạt chuẩn Quốc gia

Thứ Sáu, 10/03/2017

Những năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vĩnh Tường luôn quan tâm chỉ đạo sát sao nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn Quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. UBND huyện thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng trường chuẩn Quốc gia; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; thường xuyên theo dõi, giám sát lộ trình xây dựng trường chuẩn của từng trường; gắn xây dựng trường chuẩn Quốc gia với chương trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Phòng GD&ĐT huyện chỉ đạo các nhà trường chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học... Với nỗ lực của các cấp, ngành và nhân dân các địa phương, đến nay, toàn huyện có 86/97 trường mầm non, tiểu học, THCS đã đạt chuẩn Quốc gia, chiếm 88,66% tổng số trường; trong đó, 6 trường mầm non và 10 trường tiểu học đạt chuẩn mức độ II.

Năm 2017, để đạt được mục tiêu xây dựng 10 trường đạt chuẩn mức độ 1 (4 trường mầm non, 6 trường tiểu học); 9 trường đạt chuẩn mức độ 2 (4 trường mầm non, 5 trường tiểu học); công nhận đạt chuẩn lại sau 5 năm 29 trường (5 trường mầm non, 15 trường tiểu học, 9 trường THCS), Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Tường tham mưu với UBND huyện, Ban Chỉ đạo xây dựng trường chuẩn Quốc gia huyện chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt các tiêu chuẩn trong xây dựng trường chuẩn các cấp học đảm bảo tiến độ; rà soát các công trình, hạng mục đầu tư xây dựng, ưu tiên xây dựng những công trình, hạng mục cấp thiết trước; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về kinh phí, hỗ trợ kịp thời cho các trường. Các xã, thị trấn kiện toàn BCĐ xây dựng trường chuẩn Quốc gia; xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất trường học; nghiên cứu thực hiện quy trình giải phóng mặt bằng, bố trí nguồn vốn các công trình để đảm bảo chuẩn theo quy định. Các trường học trên địa bàn có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng học sinh giỏi, phổ cập giáo dục các cấp theo quy định; hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia sau 5 năm.

Thúy HườngTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: