An ninh - Quốc phòng

Nâng cao nhận thức pháp luật về phòng thủ dân sự

Thứ Năm, 18/08/2022

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng thủ dân sự luôn được các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh quan tâm thực hiện. Từ đó, nâng cao nhận thức pháp luật và phát huy được vai trò trách nhiệm của các cấp, ngành và mọi tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cán bộ Ban CHQS xã Cao Phong (Sông Lô) tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật về phòng thủ dân sự cho người dân. Ảnh: Trường Khanh

Phòng thủ dân sự (PTDS) bao gồm các biện pháp phòng, chống chiến tranh; phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ nhân dân, cơ quan, tổ chức và nền kinh tế quốc dân.

PTDS là tổng thể các hoạt động được chuẩn bị từ thời bình và khi có chiến tranh xảy ra để chủ động phòng, chống thảm họa do chiến tranh, thảm họa do con người hoặc thiên nhiên gây ra nhằm bảo đảm an toàn hoặc hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Những năm qua, triển khai các văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ quân sự quốc phòng và PTDS, ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Chiến lược an ninh mạng quốc gia”; Thông tri lãnh đạo thực hiện Đề án PTDS tỉnh theo từng giai đoạn và kiện toàn Ban Chỉ huy PTDS các cấp.

Ban Chỉ huy PTDS các cấp đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ PTDS theo quy định.

Hằng năm, tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tổ chức quán triệt, giáo dục, tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ và nhân dân về quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PTDS, công tác ứng phó sự cố thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn.

Trong đó, tập trung nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, LLVT và nhân dân nắm, hiểu rõ các luật, thông tư, văn bản chỉ đạo của Chính phủ về PTDS, công tác ứng phó sự cố thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về PTDS được thực hiện với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng. Nổi bật là công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động sinh hoạt, học tập, các cuộc luyện tập, diễn tập gắn với công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong từng giai đoạn của các cấp chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị…

Trong đó, tập trung tuyên truyền đối với lực lượng nòng cốt, lực lượng rộng rãi tham gia PTDS và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm giúp họ nắm chắc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về PTDS.

Trong 5 năm qua, tỉnh đã chỉ đạo tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập quán triệt nghị quyết của Đảng bộ các cấp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, PTDS cho hơn 1.700 lượt cán bộ chiến sĩ LLVT và hơn 3.600 lượt nhân dân trong công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh gắn với bồi dưỡng nâng cao nhận thức về PTDS cho các đối tượng và giáo dục quốc phòng toàn dân được thực hiện nghiêm túc.

Từ năm 2016 đến nay, tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng cho hơn 18.500 cán bộ đối tượng 3 và 4; gần 400 lượt chức sắc, chức việc tôn giáo và cán bộ quản lý doanh nghiệp; giáo dục quốc phòng an ninh cho gần 400.000 học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn… Từ đó, phát huy được vai trò trách nhiệm của các cấp, ngành và ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ PTDS.

Ban Chỉ huy PTDS (cơ quan thường trực là Bộ CHQS tỉnh) cùng với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (cơ quan thường trực là Sở NN&PTNT), Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn (cơ quan thường trực là Công an tỉnh) thường xuyên phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin về tình hình thời tiết, khí hậu, mực nước trên các sông, suối, tình hình thiên tai, cháy nổ trên địa bàn.

Đồng thời, thực hiện nghiêm chế độ trực phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn ở các cấp, kịp thời thông báo, báo động cho các cơ quan, đơn vị và địa phương để báo cáo Ban Chỉ huy PTDS xử trí, giao cho Bộ CHQS tỉnh thường xuyên củng cố lực lượng, chuẩn bị phương án sẵn sàng huy động lực lượng phương tiện tham gia xử trí tình huống trên địa bàn, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Bình DuyênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: