An ninh - Quốc phòng

Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh - Cách làm của Vĩnh Phúc

Thứ Tư, 18/05/2022

Vĩnh Phúc có vị trí chiến lược, là hướng phòng thủ quan trọng của Quân khu 2 và Thủ đô Hà Nội. Kế thừa, phát triển tư tưởng “lo giữ nước từ sớm, từ xa, từ lúc nước chưa nguy” và thực hiện chủ trương, chiến lược của Đảng về xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, công tác xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện toàn diện với nhiều cách làm hay, đột phá. Kết quả xây dựng KVPT của tỉnh những năm qua được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá cao, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Kỳ I: Tăng cường tiềm lực mọi mặt trong khu vực phòng thủ

Tiềm lực trong KVPT tỉnh là khả năng về nhân lực, vật lực và tinh thần có thể sẵn sàng huy động khi có tình huống xảy ra về quốc phòng an ninh (QPAN). Đây được coi là yếu tố then chốt quyết định đến “sức mạnh” của KVPT tỉnh gắn với thế phòng thủ của Quân khu và cả nước.

Huấn luyện dự bị động viên huyện Bình Xuyên góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của LLVT địa phương

 

Vững vàng “thế trận lòng dân”

Qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, “thế trận lòng dân” đã được đúc kết là loại hình thế trận đặc biệt, có sức mạnh to lớn, góp phần quan trọng cho mọi thắng lợi. Thế trận đó khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý chí độc lập dân tộc, tự lực, tự cường, củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương. Đây cũng là “chìa khóa” để phát huy tiềm lực chính trị, tinh thần, văn hóa, xã hội.

Những năm qua, công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy trên địa bàn tỉnh đặc biệt chú trọng, vị thế và vai trò của Đảng được nâng cao trên tất cả các lĩnh vực. Các đề án của Tỉnh ủy như: Đề án số 01 về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị; Đề án số 04 về nâng cao chất lượng chi bộ trong sạch vững mạnh được triển khai ở tất cả các cấp, ngành, địa phương. Bộ máy chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực hiệu quả quản lý, điều hành, thực sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng KVPT, công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng và giáo dục quốc phòng toàn dân được thực hiện nghiêm với hình thức đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn.

Từ năm 2016 đến nay, tỉnh đã cử 11 đồng chí thuộc đối tượng 1 tham gia các lớp do Trung ương tổ chức và hơn 90 đồng chí đối tượng 2 do Quân khu tổ chức; tổ chức bồi dưỡng đối tượng 3 và 4 cho hàng nghìn cán bộ, gần 400 lượt chức sắc, chức việc, tôn giáo, cán bộ quản lý doanh nghiệp.

Nhờ vậy, nhiều năm qua, việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về QPAN được người dân trên địa bàn tỉnh đồng tình ủng hộ.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội luôn được quan tâm, các hoạt động an sinh xã hội, chính sách quân đội, hậu phương quân đội được bảo đảm, góp phần chăm lo, nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh và củng cố mối đoàn kết, gắn bó giữa quân và dân.

Trong đó, nổi bật là hoạt động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; giúp nhân dân giảm nghèo bền vững; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; xây dựng nhà tình nghĩa; chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng nông thôn mới…

Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác dân vận, thực hiện tốt quy chế dân chủ, chính sách dân tộc, tôn giáo, xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở, không để trở thành những “điểm nóng”.

Tạo “sức mạnh” vật chất cho KVPT

Với quan điểm “kinh tế phát triển đến đâu củng cố quốc phòng đến đó”, Vĩnh Phúc đã có nhiều giải pháp xây dựng tiềm lực kinh tế, khoa học công nghệ trong KVPT tỉnh ngày càng vững chắc.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp phát triển KT-XH gắn với tăng cường QPAN, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Trong bối cảnh diễn ra đại dịch Covid -19 đã tác động mạnh đến nền kinh tế, song, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh và công tác giám sát có hiệu quả của HĐND tỉnh đã tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, tìm hướng đi thích hợp để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của đại dịch. Nhờ vậy, các chỉ tiêu KT-XH của tỉnh trong nhiều năm qua luôn đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Việc phát triển kinh tế gắn với QPAN được chú trọng ngay từ khâu lập quy hoạch, kế hoạch phát triển để đảm bảo mỗi bước tăng trưởng kinh tế là một bước củng cố tiềm lực QPAN.

Trên cơ sở đó, các công trình phòng thủ như đường hầm, đường cơ động, thao trường bắn đạn thật cấp huyện, trận địa súng máy phòng không… được cấp ủy, chính quyền địa phương đầu tư xây dựng bài bản, hợp thành hệ thống phòng thủ vững chắc của Quân khu và cả nước. Vĩnh Phúc trở thành một trong những địa phương đứng tốp đầu cả nước về đầu tư xây dựng công trình KVPT.

Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng thực hiện chủ trương phát triển kinh tế gắn với tạo nguồn nguyên liệu cho công nghiệp quốc phòng, bảo đảm phát triển kinh tế theo hướng lưỡng dụng, vừa phục vụ quốc phòng vừa phục vụ dân sinh.

Đến nay, qua khảo sát, toàn tỉnh có 17 doanh nghiệp công nghiệp lưỡng dụng vừa phục vụ dân sinh và đáp ứng yêu cầu quốc phòng, trong đó, có 2 doanh nghiệp đủ điều kiện động viên công nghiệp khi chiến tranh xảy ra.

Xây dựng lực lượng vũ trang “tinh, gọn, mạnh”

Đóng vai trò cốt lõi, mang tính đặc trưng của KVPT tỉnh, việc xây dựng tiềm lực quân sự trong KVPT được Tỉnh ủy, HĐND, UBND xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, trong đó, trọng tâm là xây dựng thế trận trong KVPT và nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT.

LLVT tỉnh khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách ở xã Xuân Hòa (Lập Thạch), góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc

 

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng lực lượng bộ đội địa phương “tinh, gọn, mạnh” và lực lượng công an theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ kỹ thuật, chiến thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao.

Đến nay, bộ đội địa phương của tỉnh đã tổ chức biên chế lực lượng bảo đảm 100% quân số theo đúng quy định. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng làm nòng cốt trong chiến đấu phòng thủ ở cơ sở, bảo vệ cấp ủy, chính quyền với phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng phù hợp.

Lực lượng dự bị động viên được xây dựng hùng hậu, chất lượng ngày càng được nâng lên, đảm bảo sẵn sàng huy động. Các cấp ủy, chính quyền đảm bảo đầy đủ vũ khí trang bị, cơ sở vật chất hậu cần, kỹ thuật và chuẩn bị lượng dự trữ sẵn sàng chiến đấu cho các lực lượng theo đúng quy định. Công tác huấn luyện, diễn tập luôn được đổi mới, vận dụng sáng tạo, linh hoạt, sát với tình hình thực tế địa phương.

Việc tăng cường tiềm lực mọi mặt trong KVPT đã góp phần giúp tỉnh từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hơn 1.200 thôn, tổ dân phố; 136 xã, phường, thị trấn; 9 huyện, thành phố vững mạnh toàn diện. Từ đó, tạo thành thế liên hoàn vững chắc trong thế trận KVPT tỉnh, Quân khu và cả nước theo phương châm “làng giữ làng, xã giữ xã, huyện giữ huyện, tỉnh giữ tỉnh”.

Bài, ảnh: Bình Duyên - Lê Thảo

(Còn tiếp)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: