An ninh - Quốc phòng

Thực hiện chuyển đổi số trong ngành Công an

Thứ Tư, 01/12/2021

Nhằm thay đổi nhận thức, tận dụng các cơ hội, thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0, từng bước tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, phục vụ đổi mới, sắp xếp bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nâng cao sức chiến đấu, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số Công an tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, hướng đến năm 2030.

Để thực hiện tốt nội dung này, Công an tỉnh tiến hành chuyển đổi một cách căn bản, toàn diện, đồng bộ. Phát triển môi trường số và đảm bảo hoạt động bộ máy Chính phủ số trong lực lượng Công an tỉnh. Ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi và hiệu quả trong mọi mặt công tác làm cơ sở phục vụ công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần hiện đại hóa nền hành chính trong điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Đề ra mục tiêu thực hiện theo từng giai đoạn cụ thể.

Mục tiêu đến năm 2025 là 80% thủ tục hành chính phổ biến, đáp ứng được yêu cầu theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên.

Tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính; 60% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm các hồ sơ có nội dung bí mật nhà nước); 100% văn bản trao đổi giữa Công an tỉnh với các sở, ban, ngành (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng văn bản điện tử; triển khai hệ thống hội nghị trực tuyến đến 100% công an huyện, thành phố.

Xây dựng các trung tâm dữ liệu nghiệp vụ dùng chung, tích hợp, chia sẻ dữ liệu trong lực lượng công an; đầu tư, trang bị hệ thống giám sát an ninh, an toàn thông tin (SOC) của Công an tỉnh; hoàn thành đề xuất cấp độ hệ thống thông tin quan trọng trong công an nhân dân theo Nghị định 85/2016/NĐ-CP và đề xuất hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia theo Luật An ninh mạng.

Mục tiêu đến năm 2030, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 được cung cấp trên nhiều nền tảng công nghệ số, kể cả thiết bị di động; 100% thủ tục hành chính phổ biến, đáp ứng được yêu cầu theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 80% trở lên; 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp từ Trung ương đến địa phương; 90% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm các hồ sơ có nội dung bí mật nhà nước); 100% văn bản trao đổi giữa Công an tỉnh với các sở, ban, ngành (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng văn bản điện tử.

Hình thành nền tảng dữ liệu công cộng phục vụ phát triển Chính phủ số; thực hiện chia sẻ dữ liệu trong toàn xã hội (không bao gồm hồ sơ có nội dung bí mật nhà nước); hình thành đầy đủ nền tảng dữ liệu nghiệp vụ, được đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ quản lý, điều hành của Công an tỉnh, dữ liệu được chia sẻ, sử dụng chung trong các đơn vị.

Để đạt được mục tiêu trên, Công an tỉnh sẽ tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Đổi mới tư duy và thống nhất nhận thức về chuyển đổi số; hoàn thiện hành lang pháp lý; phát triển hạ tầng số và nền tảng số; đảm bảo an toàn, an ninh trên không gian mạng; đào tạo phát triển nguồn nhân lực; tăng cường hợp tác, nghiên cứu, chuyển đổi công nghệ.

Đồng thời, tích cực tuyên truyền, tổ chức các hội thi tìm hiểu về chuyển đổi số để nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an tỉnh về chuyển đổi số, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Lệ Thu

(Công an tỉnh)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: