An ninh - Quốc phòng

"DIỄN BIẾN HÒA BÌNH"- "LOÀI CỎ ĐỘC"

Thứ Ba, 26/10/2021

Kỳ 4: ĐẤU TRANH VỚI ÂM MƯU, HOẠT ĐỘNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH TỪ SỚM, TỪ XA

Đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” (DBHB) là "mặt trận" không tiếng súng, là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vấn đề cơ bản, lâu dài, đòi hỏi hệ thống giải pháp đồng bộ. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền của tỉnh Vĩnh Phúc đã "vào cuộc", phòng, chống âm mưu DBHB từ trong "trứng nước", giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Diễn tập phòng, chống khủng bố trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Khánh Linh

Đảng ta nhận thức sâu sắc tác hại to lớn của âm mưu, hoạt động mà các thế lực thù địch gây ra, đã nghiên cứu kỹ bản chất, âm mưu, hoạt động DBHB, từ đó, xác định DBHB là một nguy cơ của cách mạng Việt Nam.

Vì vậy, quan điểm của Đảng về lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động DBHB là nhất quán và là nhiệm vụ hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, điều đó được khẳng định trong văn kiện của Đảng qua các kỳ đại hội, các hội nghị Trung ương (Hội nghị Trung ương 3 - khóa VII; Hội nghị Trung ương 8 - khóa IX, khóa XI; Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII…).

Quán triệt sâu sắc tinh thần các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động DBHB, qua các thời kỳ, Đảng bộ tỉnh đã cụ thể hóa bằng nhiều nghị quyết, chương trình hành động thiết thực.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã quyết nghị: "Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động DBHB", chống phá của các thế lực thù địch. Chủ động về mọi mặt, sẵn sàng các phương án xử lý tốt các tình huống quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ…".

Trong công tác lãnh, chỉ đạo, Vĩnh Phúc quán triệt trong toàn Đảng bộ đấu tranh với âm mưu, hoạt động DBHB phải từ sớm, từ xa, không chủ quan, khinh địch, không lơ là, mất cảnh giác, lấy "phòng" là chính, lấy tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, cảm hóa làm "mũi nhọn", lấy chi bộ, tổ dân phố, khu dân cư là "tai mắt", cùng cả hệ thống chính trị vào cuộc. Đặc biệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), coi đây là giải pháp "căn cơ" ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành và lãnh, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên giáo trong tình hình mới (Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20/11/2017).

Trong đó, làm nổi bật tầm quan trọng và vai trò then chốt của công tác giáo dục chính trị tư tưởng là yếu tố trọng yếu bồi đắp bản lĩnh chính trị cho từng cán bộ, đảng viên luôn luôn vững vàng, kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong mọi tình huống, nhận thức đúng, sâu sắc về DBHB, không bị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Theo đó, bên cạnh đổi mới và nâng cao chất lượng các đợt học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương, của Đảng bộ tỉnh, việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được quan tâm thỏa đáng. Hầu hết cán bộ, đảng viên được chuẩn hóa trình độ lý luận chính trị; trong từng lĩnh vực công tác, từng nhiệm vụ phân công phải đề cao trách nhiệm nêu gương. Tỉnh ủy lấy sự nêu gương và hiệu quả công tác làm thước đo đánh giá phẩm chất, năng lực, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Nhiều năm qua, Đảng bộ tỉnh đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên "vừa hồng, vừa chuyên", đoàn kết, thống nhất, cùng hướng tới mục tiêu vì một Vĩnh Phúc "giàu đẹp, phồn vinh", góp phần đắc lực vào thành quả chung của Vĩnh Phúc qua các thời kỳ.

Giai đoạn từ 2015-2020, trung bình, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt hơn 95%/năm; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt gần 89%/năm…

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đổi mới theo hướng trọng tâm, trọng điểm, không có “vùng cấm”.

5 năm qua (2015-2020), Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 6.014 tổ chức Đảng, 5.953 đảng viên (tăng 6,6% số tổ chức Đảng, 5,8% số đảng viên so với nhiệm kỳ trước) về các quy định nêu gương, gắn trách nhiệm nêu gương đối với một số đồng chí cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy trong phát triển kinh tế-xã hội…

Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 29 tổ chức Đảng, 1.643 đảng viên. Đặc biệt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, xử lý kỷ luật đối với 4 tổ chức Đảng và 33 đảng viên, trong đó, có 11 đồng chí Tỉnh ủy viên và nguyên Tỉnh ủy viên.

Từ đó, cảnh tỉnh và răn đe đối với các vi phạm, nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp trong rèn luyện phẩm chất đạo đức và thi hành công vụ, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tác động rõ nét trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Công tác dân vận nhận được sự quan tâm, tham gia của cả hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, tạo được niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Nhiều đối tượng từng bị móc nối, kích động theo các tổ chức phản động đã bị các lực lượng chức năng vô hiệu hóa, đồng thời, với chính sách nhân đạo, bằng giáo dục, tuyên truyền, vận động, thuyết phục, chính họ đã sớm nhận thấy sự lầm lỗi.

Mặt khác, trong đấu tranh phòng, chống âm mưu và hoạt động DBHB không thể tách rời với công tác củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

Xây dựng "thế trận" phòng thủ vững chắc, tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các chiến lược của Đảng về quốc phòng; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế; xây dựng và thực hiện có hiệu quả các đề án xây dựng khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự; đảm bảo nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Các lực lượng chức năng luôn nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, không để phát sinh hoạt động chống phá, kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự trên địa bàn.

Bên cạnh đó, chú trọng đảm bảo an ninh trong các khu, cụm công nghiệp, lực lượng công an, chính quyền địa phương luôn làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, ngăn chặn và làm giảm kịp thời những vụ việc phức tạp tiềm ẩn, phát sinh.

Tuy xảy ra một số vụ đình công về chế độ chính sách, nhưng chưa phát hiện sự móc nối, kích động của các tổ chức nước ngoài vào công nhân. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo được làm tốt, Ban Tiếp công dân của tỉnh đã giải quyết thành công nhiều vụ khiếu kiện không để kéo dài hoặc vượt cấp…

Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được quan tâm chỉ đạo, phát triển sâu rộng.

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các già làng, trưởng bản, người có uy tín luôn đề cao bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống và nhận thức rõ trách nhiệm với quê hương, đất nước, không để bị kẻ xấu lợi dụng.

Đặc biệt, tỉnh quan tâm, tạo mọi điều kiện để giáo dân, phật tử tự do hoạt động tôn giáo hướng thiện, nêu cao tinh thần “sống tốt đời đẹp đạo”, “sống phúc âm trong lòng dân tộc”, “sống từ bi hỉ xả” vì hạnh phúc, ấm no của mỗi nhà và sự trường tồn của dân tộc.

Cùng với đó, tỉnh cũng đề cao, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, khuyến khích năng lực sáng tạo đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới của quê hương.

Nhờ phát động được toàn dân chung sức, chung lòng, đoàn kết, cảnh giác với âm mưu, hoạt động DBHB, an ninh trật tự trên địa bàn Vĩnh Phúc trong những năm qua luôn giữ vững ổn định, kinh tế phát triển, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Đặc biệt, hơn 2 năm qua, mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng Vĩnh Phúc đã kiểm soát tốt; nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, quyết tâm giữ vững thành quả chống dịch, ổn định chính trị, TTATXH, hoàn thành thắng lợi "mục tiêu kép" trong năm 2021.

Thu Thủy


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: