An ninh - Quốc phòng

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo

Thứ Năm, 26/09/2019

Trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua có một số hoạt động tôn giáo gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước như: Việc xây dựng, tu bổ, tôn tạo cơ sở thờ tự; tự ý mở rộng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng các công trình tôn giáo chưa được cấp có thẩm quyền cho phép...

Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, Sở Nội vụ đề nghị UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo như: Luật Tín ngưỡng tôn giáo; Nghị định số 162 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Quyết định số 19 năm 2018 của UBND tỉnh về ban hành Quy định trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh và các văn bản có liên quan đến cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp huyện, cấp xã, các tổ chức đoàn thể, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo tại địa phương.

Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và UBND cấp xã chủ động nắm tình hình, kịp thời giải quyết theo thẩm quyền các vấn đề liên quan đến hoạt động tôn giáo tại địa phương; hướng dẫn người đứng đầu cơ sở thờ tự hoặc ban hộ tự, ban hành giáo… tại các cơ sở thờ tự hoàn thiện các thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền giao đất, cấp phép xây dựng trước khi xây dựng các công trình tôn giáo; có biện pháp ngăn chặn việc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc xây dựng công trình chưa được cấp phép xây dựng.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các trường hợp liên quan đến đất đai, xây dựng cơ sở thờ tự hoặc đặt tượng trái phép; lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để gây rối, mất trật tự; thông tin, báo cáo kịp thời với các cấp có thẩm quyền những vụ việc tôn giáo phát sinh, phức tạp.

Kịp thời trao đổi, phối hợp với giáo hội, đề nghị giáo hội nhắc nhở, xử lý các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm pháp luật, vi phạm giáo lý, giới luật hoặc có các biểu hiện lệch chuẩn của người tu hành.

Kiểm tra, rà soát theo Điều 43 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo về thông báo danh mục hoạt động tôn giáo; chấn chỉnh việc sinh hoạt, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký; tuyên truyền vận động, hướng dẫn chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo nêu cao trách nhiệm công dân, chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

Mai AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: