An ninh - Quốc phòng

Xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc

Thứ Sáu, 26/04/2019

Là địa bàn chiến lược, có vị trí đặc biệt quan trọng trong thế trận phòng thủ của Quân khu 2 cũng như cả nước, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Lực lượng tự vệ Khối Các cơ quan tỉnh tham quan mô hình học cụ chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ. Ảnh: Trường Khanh

Xác định xây dựng KVPT tỉnh vững chắc vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ lâu dài, Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai các nội dung của Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới;ban hành chương trình hành động và các nghị quyết để chỉ đạo gắn với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về thực hiện nhiệm vụ xây dựng KVPT; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Công tác xây dựng KVPT đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày càng được củng cố vững mạnh. Tư tưởng, nhận thức của lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh, các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ xây dựng KVPT và vị trí chiến lược của KVPT tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có nhiều chuyển biến. Hệ thống tổ chức chính trị địa phương và LLVT từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được bổ sung, kiện toàn, đổi mới từ nền nếp, nội dung, phương pháp, tác phong công tác đến thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và từng cán bộ, đảng viên.

Từ năm 2008 đến hết năm 2018, tỉnh đã đầu tư hơn 700 tỷ đồng xây dựng các công trình trong KVPT và các trang thiết bị kỹ thuật đảm bảo cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị LLVT. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo tổ chức 2 cuộc diễn tập KVPT tỉnh, 11 cuộc diễn tập KVPT huyện và gần 300 cuộc diễn tập KVPT cấp xã, phường, thị trấn. Năm 2009, Vĩnh Phúc được Bộ Quốc phòng chỉ đạo điểm diễn tập KVPT, được Bộ Quốc phòng đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và nâng cao nhận thức của nhân dân về nhiệm vụ xây dựng KVPT, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được quan tâm, chú trọng. Toàn tỉnh đã mở hàng nghìn lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị; bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh cho trên 62 nghìn cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân.

Vai trò tham mưu của cơ quan quân sự và công an các cấp trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng nói chung và xây dựng KVPT nói riêng được phát huy cao độ. Lực lượng quân sự, công an thường xuyên trao đổi thông tin, đào tạo, huấn luyện và vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Sức mạnh chiến đấu của quân đội và công an được nâng lên, ngày càng có nhiều kinh nghiệm trong xử lý các tình huống, không để các thế lực thù địch lợi dụng phân hóa, chia rẽ.

Tuy tình hình chính trị trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, kinh tế - xã hội không ngừng tăng trưởng, quốc phòng an ninh được giữ vững, song, vẫn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định, nhất là tình hình an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, những vấn đề phức tạp trong công tác đền bù đất đai, tệ nạn xã hội...

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tiếp tục tập trung bám sát các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng, củng cố KVPT tỉnh ngày càng vững chắc, nhất là các nội dung Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới". Trong đó, quan tâm đổi mới biện pháp đầu tư xây dựng KVPT phù hợp với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thực hiện tốt biện pháp phòng thủ dân sự, chống chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bình DuyênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: