An ninh - Quốc phòng

Xây dựng địa bàn Quân khu 3 vững mạnh về quốc phòng, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Thứ Sáu, 05/03/2021

Quân khu 3 là địa bàn có vị trí chiến lược trọng yếu của đất nước, bao gồm phần lớn đồng bằng Bắc Bộ và vùng phụ cận. Thời gian qua, lực lượng vũ trang (LLVT) quân khu đã phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong tình hình mới”.

Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng (QS, QP) của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược BVTQ trong tình hình mới”, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ tư lệnh (BTL) quân khu đã chủ động nghiên cứu, nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (QUTƯ, BQP) những vấn đề chiến lược về quốc phòng, an ninh (QPAN) và tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện. Trong đó, việc xây dựng nền QPTD được các cấp, các ngành, LLVT và toàn dân chăm lo, đạt kết quả quan trọng.

Thủ trưởng Quân khu 3 kiểm tra, chỉ đạo Sư đoàn 395 đi trinh sát thực địa trong diễn tập DT-20. Ảnh: ĐỨC VIỆT

Đảng ủy, BTL quân khu thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, QUTƯ, BQP. Đặc biệt, triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 131-NQ/ĐU của Đảng ủy quân khu về đẩy mạnh xây dựng các tỉnh, thành phố trên địa bàn thành KVPT vững chắc, Đảng ủy, BTL quân khu chỉ đạo các đơn vị, các bộ CHQS tỉnh, thành phố làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ chủ chốt của tỉnh, thành phố và các đơn vị; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án triển khai thực hiện.

Quá trình xây dựng nền QPTD, Đảng ủy, BTL quân khu và cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, điều hành chặt chẽ, tập trung, thống nhất, trong đó chú trọng tăng cường tiềm lực quốc phòng, trước hết là tiềm lực chính trị-tinh thần. Quân khu đã chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với cán bộ, đảng viên, cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; coi trọng lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là tổ chức đảng, chính quyền vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao; quản lý, điều hành hoạt động QS, QP hiệu quả. Đẩy mạnh thực hiện Phong trào Thi đua yêu nước, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thường xuyên quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Thực hiện chức năng “đội quân công tác”, LLVT Quân khu 3 luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tích cực bám nắm cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về tôn giáo, dân tộc, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, không nghe kẻ xấu xúi giục, không hoạt động tôn giáo trái pháp luật; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở... Cùng với đó, Đảng ủy, BTL quân khu đã chỉ đạo Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 327 phối hợp với địa phương thực hiện dự án di, giãn dân và hỗ trợ, ổn định đời sống nhân dân nơi ở mới, hình thành tuyến biên giới gồm 11 xã, phường với 78 thôn bản, khu dân cư giáp biên. Đây chính là nền móng trong công tác nắm tình hình, tạo dựng được “phên giậu biên giới” góp phần xây dựng KVPT vững chắc trong tình hình mới, thực hiện quan điểm bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”. Các dự án trồng rừng, phát triển sản xuất đã phát huy hiệu quả, giúp nhân dân thay đổi và cải tạo vật nuôi, cây trồng có năng suất cao hơn, góp phần tăng thu nhập để xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), củng cố cơ sở chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng "thế trận lòng dân" và thế trận QPTD vùng biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cắm mốc và phân định biên giới quốc gia, góp phần bảo vệ vững chắc 78 mốc, hơn 118km đường biên giới quốc gia, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ, đồng thời làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Để phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền QPTD, quân khu tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT; thực hiện phương châm xây dựng LLVT “tinh, gọn, mạnh, cân đối, cơ động”; tập trung đột phá vào công tác tổ chức lực lượng, cải cách hành chính, huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; lực lượng dự bị động viên (DBĐV) hùng hậu; dân quân tự vệ (DQTV) vững mạnh, rộng khắp. Theo đó, tổ chức biên chế lực lượng thường trực được xây dựng theo yêu cầu thời bình, sẵn sàng mở rộng khi có tình huống chiến tranh, bảo đảm quân số cho các đơn vị đạt 100% so với quy định của BQP; lực lượng DQTV đạt 1,47% so với dân số, trên hướng biên giới đạt 1,72%, hướng biển 1,4%; tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt 24,2% trở lên; xây dựng và duy trì tiểu đội dân quân thường trực ở một số huyện trọng điểm biên giới, biển, bảo đảm hoạt động hiệu quả cao. Đối với lực lượng DBĐV, quân khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Luật Lực lượng DBĐV và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành. Tổ chức huấn luyện và diễn tập động viên đạt chất lượng tốt, bảo đảm quân số và thời gian quy định; sắp xếp quân nhân dự bị đạt 97%; trong đó, hạ sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật đạt 100%.

Đảng ủy, BTL quân khu cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ ở các cấp; chủ động phối hợp, xử lý kịp thời các tình huống theo đúng chức năng của từng lực lượng, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục chỉ đạo các địa phương tổ chức diễn tập KVPT theo cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an và các cơ quan chức năng làm tham mưu” trong hoạt động tác chiến của KVPT tỉnh, thành phố và cấp huyện, xây dựng nền QPTD trên địa bàn ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ BVTQ trong thời kỳ mới.

Xây dựng nền QPTD vững mạnh là chủ trương chiến lược, xuyên suốt của Đảng nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, LLVT Quân khu 3 đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành phố trên địa bàn triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược BVTQ trong tình hình mới, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương phát triển KT-XH, đồng thời là cơ sở vững chắc cho LLVT quân khu triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI trong thời gian tới.

Thiếu tướng NGUYỄN QUANG NGỌC, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3

TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: