An ninh - Quốc phòng

Kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập, góp phần phòng, chống tham nhũng

Thứ Sáu, 04/01/2019

Xác định minh bạch, trung thực trong kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập là giải pháp quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhiệm vụ này đã được các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực.

Cán bộ Phòng Thanh tra phòng chống tham nhũng (Thanh tra tỉnh) rà soát hồ sơ việc kê khai tài sản, thu nhập. Ảnh: Trường Khanh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị; Thông tri số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản.

Theo đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện, phát huy tính tự giác, trung thực và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện các quy định về kê khai và kiểm soát kê khai tài sản.

Qua đó, nhận thức của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức được nâng lên. Việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản được thực hiện đồng bộ, nhất quán, từng bước đi vào nền nếp, kiểm soát được tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức nhằm ngăn chặn, phòng ngừa, phát hiện các hành vi tham nhũng.

Năm 2017, trên địa bàn tỉnh có 80/80 đơn vị thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định với 7.180 người thuộc diện phải kê khai; không có trường hợp nào phải xác minh, giải trình, bị xử lý kỷ luật do vi phạm pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng. Công tác kiểm tra, kiểm soát việc kê khai tài sản được thực hiện thường xuyên.

Kết quả kê khai cho thấy, các bản kê khai phản ánh đầy đủ, chi tiết những thay đổi so với thời gian trước đây. Hầu hết cán bộ thuộc diện kê khai đều thực hiện kê khai đúng thời hạn; tài sản kê khai chủ yếu là nhà ở, đất đai đang sử dụng thuộc sở hữu của bản thân, vợ hoặc chồng và con chưa thành niên.

Qua rà soát, tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương sau khi công khai bằng các hình thức, không có đơn, thư phản ánh, khiếu nại về kết quả kê khai của các đối tượng thuộc diện kê khai.

Đồng chí Phạm Hồng Thu, Phó Chánh Thanh tra tỉnh cho biết: “Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập còn một số tồn tại. Kết quả kiểm tra của Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 1001-QĐ/TU ngày 8/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với 2 đơn vị cấp sở và 2 đơn vị cấp huyện đã chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước trong việc kê khai và kiểm soát kê khai.

Đó là: Một số cấp ủy chưa phân công người đứng đầu phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng; công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, thanh tra của chính quyền chưa được quan tâm đúng mức; nhận thức của một số cán bộ, đảng viên về công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai còn hạn chế nên một số bản kê khai chưa ghi rõ đầy đủ thông tin theo quy định, không ký từng trang bản kê khai; việc giao, nộp bản kê khai ở một số đơn vị còn chưa đúng quy định; việc công khai bản kê khai tại các cuộc họp của đa số các đơn vị chưa có thành viên tham gia của Ban Chấp hành Công đoàn; nhiều cấp ủy, chi bộ chưa công khai bản kê tài sản của đảng viên cấp ủy viên, công tác tổng hợp số liệu, báo cáo còn chưa kịp thời, chính xác…”

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy ban hành công văn số 2122 –CV/TU ngày 5/10/2018 về việc Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản.

Theo đó, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các quy định của Đảng và Nhà nước về minh bạch tài sản, thu nhập… nhằm thống nhất nhận thức, phát huy tính tự giác, trung thực, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong kê khai tài sản, thu nhập cá nhân.

Làm tốt công tác hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định việc kê khai tài sản, thu nhập.

Thu NhànTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: