An ninh - Quốc phòng

Tăng cường tiềm lực chính trị, tinh thần của nền quốc phòng toàn dân

Thứ Năm, 22/10/2020

Những năm qua, công tác giáo dục quốc phòng, an ninh (QP, AN) cho các đối tượng được các cấp ủy Đảng, chính quyền và Hội đồng Giáo dục QP, AN các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và toàn dân về thực hiện nhiệm vụ QP, AN, góp phần tăng cường tiềm lực chính trị, tinh thần của nền quốc phòng toàn dân.

Cán bộ Ban CHQS thành phố Vĩnh Yên chuẩn bị bài giảng, giáo án phục vụ công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP, AN cho đối tượng 4. Ảnh: Trường Khanh

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP, AN cho các đối tượng, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, toàn diện công tác giáo dục QP, AN trong tình hình mới, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Để công tác giáo dục QP, AN đi vào nền nếp, ngày càng có chiều sâu, hiệu quả, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng Giáo dục QP, AN tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác giáo dục QP, AN trong tình hình mới, đặc biệt là Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục QP, AN trong tình hình mới”, Luật Giáo dục QP và AN.

Hằng năm, Hội đồng Giáo dục QP, AN các cấp được kiện toàn bảo đảm đủ số lượng và cơ cấu hợp lý. Cấp ủy các cấp ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác bồi dưỡng kiến thức QP, AN cho các đối tượng.

Căn cứ vào tình hình địa phương, Hội đồng giáo dục QP, AN các cấp xây dựng quy chế, chương trình, kế hoạch triển khai công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP, AN cho các đối tượng trên địa bàn sát, đúng với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới.

Để không bỏ sót đối tượng, Hội đồng Giáo dục QP, AN các cấp rà soát, nắm chắc đội ngũ cán bộ trong diện bồi dưỡng kiến thức QP, AN, đặc biệt là đội ngũ cán bộ mới được đề bạt, bổ nhiệm.

Để phát huy sức mạnh trí tuệ, đoàn kết của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, những địa phương có đồng bào tôn giáo, có nhiều chức sắc, chức việc hoặc có nhiều doanh nghiệp đóng trụ sở đều có kế hoạch mở lớp bồi dưỡng kiến thức QP, AN riêng cho các đối tượng này.

Công tác giáo dục QP, AN cho học sinh, sinh viên được phối hợp chặt chẽ với các trường học trên địa bàn tỉnh triển khai hiệu quả vào dịp đầu mỗi năm học.

Công tác phổ biến kiến thức QP, AN cho toàn dân được cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai sâu rộng, thường xuyên và kịp thời bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Hội đồng Giáo dục QP, AN các cấp tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới nội dung và hình thức giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP, AN phù hợp với từng đối tượng, từng giai đoạn khác nhau.

Với từng đối tượng khác nhau, giảng viên sẽ có hệ thống bài giảng để các học viên có thể vận dụng sáng tạo, hiệu quả giữa lý luận và thực tiễn trên từng cương vị công tác, chức năng, nhiệm vụ được giao. Trước khi kết thúc lớp bồi dưỡng đều có kiểm tra, đánh giá chất lượng của học viên để cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng.

Trong 5 năm qua, Hội đồng Giáo dục QP, AN các cấp tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP, AN cho các đối tượng đúng luật, hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra, chất lượng đánh giá, kiểm tra sau giáo dục, bồi dưỡng ngày càng được nâng cao.

Toàn tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP, AN cho đối tượng 1 được 15 đồng chí; tổ chức 16 lớp đối tượng 2 cho gần 300 đồng chí, 54 lớp đối tượng 3 cho hơn 3.200 đồng chí; 12 lớp bồi dưỡng cho gần 400 chức sắc, chức việc tôn giáo và cán bộ quản lý doanh nghiệp; gần 560 lớp đối tượng 4 cho hơn 39.000 cán bộ, đảng viên.

Thông qua giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP, AN đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác QP, AN và nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức, hành động trong thực hiện hiện nhiệm vụ QP, AN của các cấp, các ngành và toàn dân.

Đặc biệt là nâng cao ý thức cảnh giác với âm mưu, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, góp phần giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bình DuyênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: