An ninh - Quốc phòng

Hiệu quả hoạt động phối hợp thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Tư, 23/09/2020

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng, gắn liền với vận mệnh và vai trò lãnh đạo của Đảng, quyết định sự ổn định của đất nước và sự sống còn của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Lực lượng Công an tỉnh ra quân đảm bảo TTATGT và tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Ảnh: Dương Hà

Chính vì vậy, bảo vệ chính trị nội bộ phải luôn được coi trọng và là một trong những công tác trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp…

Thời gian gần đây, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch, phản động gia tăng các hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là trong bối cảnh thời gian vừa qua, cả nước ta đang tập trung cho đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chúng lợi dụng chính sách mở cửa, hợp tác quốc tế sâu rộng, công cuộc chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước, để đẩy mạnh các hoạt động chống phá, tấn công, tác động chia rẽ, chuyển hóa nội bộ; tạo dựng “ngọn cờ” nhằm đặt nền móng và tạo môi trường thuận lợi cho sự xuất hiện các trào lưu tư tưởng và hình thành lực lượng đối lập, đối trọng với Đảng và Nhà nước.

Ở trong nước, số đối tượng chống đối, cơ hội chính trị thông qua các diễn đàn và không gian mạng gia tăng các hoạt động, kích động tuyên truyền, xuyên tạc tình hình nội bộ, nhất là liên quan đến các lĩnh vực chống tham nhũng; xây dựng, sửa đổi pháp luật; việc bắt, xử lý đối tượng chống đối, cán bộ cấp cao vi phạm.

Thậm chí, chúng lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 để xuyên tạc, vu cáo, kích động biểu tình, gây rối an ninh, trật tự, chống đối chính quyền.

Không những vậy, các cơ quan đặc biệt nước ngoài và tổ chức phản động đẩy mạnh truyền bá tư tưởng tự do, dân chủ, “xã hội dân sự” theo kiểu phương Tây; kêu gọi thành lập các hội, nhóm trái pháp luật để tập hợp lực lượng, “tranh giành” quần chúng với các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp do Đảng lãnh đạo; kích động xu hướng thoát ly sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; đòi thay đổi đường lối, chính sách, pháp luật…

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng mặt trái của nền kinh tế thị trường, vẫn còn các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một số cán bộ đã tác động trực tiếp đến tâm tư của một bộ phận cán bộ, đảng viên, làm suy giảm lòng tin của quần chúng Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Trên địa bàn tỉnh, những năm qua, tình hình an ninh chính trị nội bộ luôn được giữ vững và bảo đảm ổn định. Cấp ủy, chính quyền các cấp và đồng bào các dân tộc trong tỉnh đoàn kết cao; chưa phát hiện dấu hiệu hoạt động xâm nhập nội bộ, cài cắm nội gián hoặc cán bộ đảng viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng, chính trị.

Tuy nhiên, các hiện tượng lợi dụng không gian mạng để tác động chuyển hóa, tuyên truyền, kích động chống phá đã gây băn khoăn, tác động nhất định đến tâm tư, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn tỉnh.

Tại một số ít cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền cơ sở còn có dấu hiệu bất đồng quan điểm, thiếu thống nhất trong quản lý, điều hành công việc, thực hiện chưa đúng, đủ, nghiêm túc nghị quyết của cấp ủy cấp trên trong chủ trương đưa cán bộ về đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở.

Thậm chí, có trường hợp do mâu thuẫn nội bộ đã tiếp tay hoặc gửi đơn thư nặc danh, chính danh khiếu nại, tố cáo lẫn nhau, tạo dư luận xấu và có thể sẽ là cơ hội để các phần tử xấu, cơ hội chính trị lợi dụng kích động chống phá, chia rẽ đoàn kết nội bộ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Xác định công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, trọng tâm của lực lượng công an năm 2019, 2020, trong đó, cốt lõi là công tác cán bộ và bảo vệ nhân sự cấp ủy các cấp đã được lựa chọn quy hoạch và phê duyệt.

Trên cơ sở Quy chế số 03-QC/TU, ngày 18/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phối hợp bảo vệ chính trị nội bộ giữa Ban Tổ chức với Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Thanh tra tỉnh, trong những năm qua, đặc biệt để bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Công an tỉnh đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ như:

Đề án, Kế hoạch về công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ phục vụ đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đề cương hướng dẫn về công tác nắm, phối hợp nắm và xử lý tình hình an ninh chính trị nội bộ phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn đại hội Đảng các cấp.

Đồng thời, tổ chức các cuộc tập huấn, hội nghị nghiệp vụ để cụ thể hóa và triển khai chuyên sâu cho cán bộ, chiến sĩ về công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ phục vụ đại hội Đảng các cấp.

Qua đó, để lực lượng công an các cấp thống nhất nhận thức và hành động, nắm chắc và tham mưu xử lý kịp thời âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử xấu đối với nội bộ Đảng ta.

Qua công tác nghiệp vụ và phối hợp theo Quy chế số 03, đã phát hiện, báo cáo kịp thời cấp ủy có thẩm quyền những cán bộ, đảng viên có dấu hiệu phức tạp về tư tưởng, đạo đức lối sống, có vấn đề phức tạp về lịch sử chính trị; rà soát, xác định được những cơ quan, đơn vị, cấp ủy chính quyền cơ sở có vấn đề phức tạp trong nội bộ, dấu hiệu mâu thuẫn nội bộ, bè phái, cục bộ...

Đảng ủy Công an tỉnh đã báo cáo, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, đồng thời trao đổi, phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy để tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo kiểm tra, xác minh, giải quyết ổn định tình hình, có biện pháp phù hợp với số cán bộ có trình độ yếu, uy tín thấp, có dấu hiệu cục bộ bè phái, không có khả năng quy tụ, tập hợp để ổn định tình hình nội bộ.

Nhờ đó, đã góp phần quan trọng trong bảo đảm an toàn, thành công đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở của Đảng bộ tỉnh.

Đối với hoạt động kích động, tuyên truyền chống phá trên không gian mạng, Đảng ủy Công an tỉnh đã thường xuyên tham mưu, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh.

Tăng cường công tác quản lý hoạt động của phóng viên, báo chí trên địa bàn, phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động đưa thông tin sai sự thật, tuyên truyền xuyên tạc tình hình.

Chủ động kiểm soát thông tin trên các trang mạng xã hội, kiểm soát quản trị viên các trang web, fanpage có lượng người theo dõi lớn, không để các đối tượng lợi dụng tuyên truyền, phá hoại tư tưởng. Phát hiện, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định đối với nhiều trường hợp đưa tin, bài có nội dung phức tạp, không đúng sự thật liên quan đến Vĩnh Phúc.

Đã đấu tranh, xử lý 6 trường hợp ký tên vào bản “Tuyên bố biển Đông”, 2 trường hợp có hoạt động đăng tải, chia sẻ trên facebook cá nhân các bài viết kêu gọi biểu tình, tuyên truyền nội dung trái với chủ trương của Đảng, Nhà nước về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 8 trường hợp khiếu kiện bị một số đối tượng “Phong trào chấn hưng nước Việt” lôi kéo, lợi dụng quay phát các video có nội dung tiêu cực lên mạng xã hội.

Ngoài ra, Công an tỉnh còn gọi hỏi, răn đe nhiều đối tượng quản trị các trang mạng xã hội có số lượng lớn người theo dõi do đăng tải một số bài viết, hình ảnh có nội dung nhạy cảm, phức tạp chưa được kiểm chứng; phát hiện, yêu cầu gỡ xuống kịp thời nhiều vụ đăng tải tài liệu có nội dung chứa đựng bí mật nhà nước trên cổng thông tin điện tử cơ quan.

Hiện, lực lượng công an là nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc của Ban Chỉ đạo 35 các cấp, góp phần định hướng việc tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và người dân tin theo và ủng hộ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Xác định công tác nhân sự là cốt lõi của bảo vệ chính trị nội bộ, ngay từ cuối năm 2019, Đảng ủy Công an tỉnh đã chủ động đề xuất và phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy có Công văn số 3080-CV/TU, ngày 16/12/2019 chỉ đạo các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc chủ động phối hợp trong công tác rà soát, thẩm tra tiêu chuẩn chính trị nhân sự.

Từ đó đến nay, lực lượng công an đã phối hợp cấp ủy các cấp rà soát, xác minh trên 28.000 nhân sự và thân nhân của nhân sự trong và ngoài tỉnh, ở nước ngoài... chuyển thông tin cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp hàng trăm trường hợp là nhân sự và thân nhân của nhân sự có thông tin liên quan đến an ninh, trật tự để phục vụ công tác rà soát, đánh giá, thẩm định tiêu chuẩn nhân sự đại hội, kiên quyết không để lọt các trường hợp không đủ điều kiện về tiêu chuẩn chính trị vào danh sách nhân sự cấp ủy các cấp.

Đến nay, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức an toàn, thành công đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và được Trung ương đánh giá cao.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, Vĩnh Phúc vẫn còn nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do đó, trong công tác phối hợp bảo vệ chính trị nội bộ theo chức năng của lực lượng Công an tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về công tác bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nâng cao nhận thức trong cán bộ chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn, thành công đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, trọng tâm của toàn lực lượng Công an Vĩnh Phúc từ nay đến đầu năm 2021.

2. Thường xuyên phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để nắm tình hình, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử xấu đối với đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiếp tục phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các ban, ngành của tỉnh tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; không để kẻ địch móc nối, mua chuộc, lôi kéo.

Không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cấp ủy các cấp; làm tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật nội bộ, trọng tâm là bảo vệ chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng về công tác tổ chức, văn kiện và nhân sự Đại hội.

3. Tiếp tục nắm, rà soát, đánh giá thực trạng tình hình chính trị nội bộ cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh; tình hình, tư tưởng cán bộ đảng viên. Chú trọng bảo vệ nhân sự quy hoạch đã được cấp trên phê duyệt và các đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Tham gia có chất lượng về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhất là về công tác chuẩn bị văn kiện, tham gia góp ý văn kiện và công tác nhân sự đại hội…

Chủ động nắm tình hình tại các điểm phức tạp liên quan đến khiếu kiện đông người, trên cơ sở đó, tham mưu, phối hợp cấp ủy, chính quyền giải quyết dứt điểm, làm giảm bớt những bức xúc của người dân; không để các đối tượng phản động, các phần tử xấu lợi dụng kích động, tụ tập gây rối an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra đại hội Đảng.

4. Công an tỉnh chủ động phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có phương án bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng bộ tỉnh; phối hợp các cơ quan liên quan rà soát số cán bộ, đảng viên, công nhân viên, phóng viên báo chí được phân công phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh; không để phần tử xấu trà trộn gây phức tạp cho đại hội và đại biểu về dự đại hội.

Triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh mạng, an ninh thông tin, truyền thông; chủ động phát hiện, xử lý, đấu tranh và phản bác kịp thời các thông tin xấu, độc trên không gian mạng hoặc lợi dụng hệ thống bưu chính, viễn thông, báo chí để tuyên truyền, phát tán tài liệu kích động, gây mâu thuẫn nội bộ hoặc bôi nhọ, nói xấu liên quan đến đại hội.

5. Là lực lượng vũ trang trọng yếu, với trách nhiệm tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và Nhân dân, tiến tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức, Xây dựng Đảng, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh cách mạng, làm tốt chức năng và công tác nắm tình hình, phối hợp tham mưu, xây dựng và bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Trước mắt là bảo vệ tuyệt đối an toàn, thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại tá Đinh Ngọc Khoa

(Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh)

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: